Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2023/2024 година
допълнителен прием
шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно  
5.11. Биотехнологии  
Технология на биологично активните вещества 1 конспект
Биотехнология на пречиствателните процеси 1 конспект
4.3. Биологически науки  
Хидробиология 1 1 конспект
Микробиология 1 конспект
Физиология на животните и човека 1 конспект
Клетъчна биология 2 конспект
Зоология-Зоология на гръбначните животни 1 конспект
Ентомология 1 1 конспект
Паразитология 1 конспект
Генетика-Бактериална генетика 1 конспект