Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Електронна система за научноизследователските проекти на СУ

   

Нови изисквания на Ректорското ръководство, относно кандидатстващите проекти
Съгласно новите изисквания на ректорското ръководство на СУ, за да получат подпис от Ректор всички кандидатстващи проекти трябва да са придружени от формуляр за подадено проектно предложение, който може да генерирате в сайта за проекти на СУ http://projects.uni-sofia.bg. За целта трябва да се регистрирате в електронната система http://projects.uni-sofia.bg, след което от меню "проектни предложения" да попълните информацията в секция "ново предложение". Не всички полета от формуляра са задължителни. Копие от този формуляр се предоставя на зам. - ректора по научноизследователска и проектна дейност, чл. кор. проф. дбн Румен Панков и без него проектите няма да бъдат заверени. Изключение правят проектите финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (ФНИ на СУ).
Информационната система за научноизследователски проекти на СУ „Св. Климент Охридски” е достъпна на следния уеб адрес: http://projects.uni-sofia.bg/

Достъпът до системата имат както, ръководителите на проекти, така и участниците в тях след предварителна регистрация. Регистрацията е необходима, за да се съберат данни за участниците в работните колективи на проектите, които да бъдат преизползвани при подаването на всеки следващ научноизследователски проект.
Администратор на системата за БФ
Нели Райкова (ФЖЧ) e-mail: neliraikova@biofac.uni-sofia.bg