Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти

   

 

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита са съобразени със Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в България, постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.
За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен „магистър“.

В съответствие със Закона за висшето образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра“.

Акредитирани специалности в ОНС „доктор” по професионални направления

4.3. Биологически науки
Зоология
Ботаника
Молекулярна биология
Генетика
Биофизика
Биохимия
Хидробиология
Микробиология
Вирусология
Ентомология
Физиология на растенията
Физиология на животните и човека
Клетъчна биология
Екология и опазване на екосистемите
Паразитология и хелминтология

5.11. Биотехнологии
Технология на биологичноактивните вещества
Биотехнология на пречиствателните процеси

1.3. Педагогика на обучението по….
Методика на обучението по биология

Справка за съответствие с националните минимални изисквания ОНС Доктор

Декларация за оригиналност и достоверност на дисертационния труд

Декларация за учебна заетост в образователна и научна степен „доктор“

Индивидуален учебен план на докторант- НОВ

Атестация на докторант -НОВ

Здравно осигуряване - декларация

Нормативна уредба

Акредитирани специалности за ОНС "доктор"в СУ "Св. Климент Охридски"

Стипендии

Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС

Чуждестранни граждани