Начало / Студенти / Административно обслужване

   

Нормативна база

Обучението на студентите в Софийския университет е съобразено със Закона за висше образование, публикуван в ДВ, брой 112 от декември 1995 година и с всички последващи допълнения и изменения към него, Постановления на Министерски съвет, както и Правилника за устройството и дейността на СУ и решения на Академическия съвет.

Отговарящи за цялостното административно обслужване на студентите са служителите от отдел “Студенти” по факултети.

 • Всички студентски молби се депозират в отдел “Студенти” и се разглеждат на Декански съвет.
 • Срокът за получаване на отговори на молба и извършване на административни услуги е до 14 дни от датата на подаването й.

С помощта на служителите от отдел “Студенти” можете:

 1. Да се запишете за новата учебна година;
 2. Да получите уверение за студентското си положение;
 3. Да получите декларацията си за здравно осигуряване – след попълването на предоставената бланка я депозирате в отдела;
 4. Да заверите личната си карта;
 5. Да получите академична справка;
 6. Да подадете молба за случаите, които засягат вашето студентско положение: прекъсване на обучението в съответствие с чл. 165 от Правилника на Университета , повишаване на оценката по конкретен изпит, обучение по индивидуален план, допускане до държавен изпит и/ или защита на дипломна работа, възстановяване на студентски права, получаване на стипендия и т.н.

 

От секретарите на катедрите можете да получите информация за:

 1. Всичко, което е свързано с учебния план на специалността;
 2. Учебния график;
 3. Предлаганите за избор дисциплини и сроковете, в които можете да се запишете за тях;
 4. Датите на изпитите;
 5. Конспектите за изпитите;
 6. Информация за изискванията за допускане до изпит;
 7. Информация за резултатите от изпитите;
 8. Информация за учебните практики;
 9. Информация за международните проекти и начините за кандидатстване;
 10. Къде, кога и как да намерите някого от специалността.