Начало / Студенти / Студентско научно творчество

   
ТОМ I ТОМ II

Студентите от Юридическия факултет на БЪЛГАРСКИЯ ПЪРВОУНИВЕРСИТЕТ - СУ „Св. Кл. Охридски” в продължение на повече от две десетилетия изучават различни модели и системи за държавно управление на националните икономики чрез една от най-успешните педагогически методики за активно усвояване на знания и съвместно сътворческо решаване на проблеми. В българският й вариант тя е наречена символично „Взаимообучителна методика БГ”, като знак за продължение традициите на Българското Възраждане в областта на просвещението и културата и може да бъде намерена на стр. 21 от том ІІ.

В представените два тома са включени част от най-добрите студентски изпитни разработки по избираемата дисциплина „Държавно регулиране на стопанската дейност” от периода 2000 – 2007 година., разпределени в раздели, очертаващи основните насоки в преподаваната дисциплина. Конспект на дисциплината „Държавно регулиране на стопанската дейност” е приложен на стр. 591 в том ІІ.

За жалост, много превъзходни студентски текстове по редица обективни и субективни причини не са включени в сборниците, а биха представлявали интерес за бъдещите поколения. Такъв например е цикълът „Войната като бизнес , бизнесът като война”, който и сега продължава да бъде актуален и би било полезно да бъде доразвит, продължен и приключен от сегашното поколение студенти.

Системософският анализ на преподавателя за обществено-икономическата ситуация и прогнозата за бъдещето на икономиката се намират на стр. 376 от том І, а социологическото проучване за необходимостта от икономически и управленски знания за юристите е на стр 399 от том І.

Съдържанията на двата тома се намират на:

  • стр. 7 от том І - „РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ”, С., 2005 ;
  • стр. 7 от том ІІ - „ТРАДИЦИИ, ПРИЕМСТВЕНОСТ И РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ”, С., 2009.

С представянето на тези два тома със студентски и преподавателски текстове, дело на програмен преподавателско-студентски колектив, чийто членове вече са излезнали по естествен път от аудиториите на университета, призовавам следващите след нас поколения от многообразните факултети на АЛМА МАТЕР да се включат активно със своите творчески постижения в тази насочена към по-добро общо бъдеще сътворческа, а не конкурентна, трибуна за събиране и обработка на ползотворни новаторски идеи и тяхното пренасяне в практиката.

Доц. д-р Боряна Гагова