Начало / Студенти / Административно обслужване / Заплащане на административните услуги

   

 

Заплащане на административните услуги според ЗАПОВЕД № РД 19-369/ 19.11.2016 г. , РД 19-10 / 12.01.2017 г. и РД 19-63/07.02.2020 г.

 

За административни услуги за лица, които не са студенти

Издаване на академична справка на завършили или напуснали Университета студенти и специализанти- в срок от 5 работни дни 50 лв.
Издаване на удостоверение за образователно – квалификационна степен „магистър” или удостоверение за потвърждаване на образованието 10 лв.
Издаване на служебна бележка, уверение или документ за резултатите от кандидатстудентски конкурс 5 лв.
Издаване на дубликат на изгубена или унищожена диплома за висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за педагого-психологическа специализация, свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването 50 лв.
Възстановяване на студентски права след отстраняване - по чл.167 ал.1 и 167, ал.4 и ал. 6 от ПУДСУ 50 лв. +
сума равна на семестриалната такса за обучение, съгласно заповедта на Ректора за действащи студенти в съответния курс на обучение
Възстановяване на студентски права след отстраняване по чл.167, ал.2 от ПУДСУ в последен курс на обучение 50 лв. +
сума равна на семестриалната такса за обучение, съгласно заповедта на Ректора за действащи студенти в съответния курс на обучение
Възстановяване на студентски права след отстраняване по чл.167, ал.3 от ПУДСУ сума равна на семестриалната такса за обучение, съгласно заповедта на Ректора за действащи студенти в последния курс на обучение
Извършване на проверка в Университетски архив - в срок от 5 работни дни 10 лв.
Издаване на документ от Университетски архив - в срок от 5 работни дни 15 лв.
Връщане от Университетски архив на съхранена диплома за средно образование от минали години 5 лв.


За други дейности, свързани с учебния процес

Комплектоване и заверка на учебни планове и програми

- на учебен план / учебна програма
- комплект до 10 уч.плана / програми
- комплект до 20 уч.плана / програми
- комплект над 20 уч.плана / програми

 

40 лв.
200 лв.
400 лв.
600 лв.

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка 20 лв.

Издаване на академична справка

Действащи студенти не заплащат издаване на академична справка в следните случаи:

а) за кандидатстване за правителствени стипендии за обучение чрез МОН;

б) за кандидатстване за академични стипендии чрез Университета, както и за участие в мобилност по международни програми;

в) за несемейни студенти с двама родители инвалиди и член на семейството инвалид;

г) за несемейни студенти с починал родител и член на семейството инвалид;

д) за студентки с деца под 6 /шест/ годишна възраст.

15 лв.
Разрешение за явяване на повишителен изпит на основание чл.163, ал. 8 от ПУДСУ 30 лв.
Разрешение за явяване на условен изпит 30 лв. за всяко явяване
Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна или от задочна в редовна форма на обучение 15 лв.
Разрешение за явяване на изпит на основание чл.163, ал.10 от ПУДСУ 50 лв. за всеки неположен изпит
Издаване на служебна бележка за докторанти 3 лв.
Студентите приети в Стопанския факултет на основание споразумението за двойна диплома по специалност Икономика и упраление с университета в Поатие, Франция, ОКС "бакалавър" заплащат заплащат левовата равностойност на 60 евро за административно обслужване

 

Услуги за лица, които не са студенти и други дейности, свързани с учебния процес в Департамента за езиково обучение (ДЕО)

ВИД УСЛУГА / ДЕЙНОСТ сума
Издаване на европейски сертификат за завършен курс по език в ДЕО (на български език) 12 лв.
Издаване на европейски сертификат за завършен курс по език в ДЕО (на български език) – в срок от 5 работни дни 30 лв.
Издаване на сертификат за завършен курс за квалификация в ДЕО преди 01.01.2000 г. 30 лв.
Издаване на дубликат на сертификат за завършен курс за квалификация в ДЕО 30 лв.
Издаване на служебна бележка, уверение / удостоверение 6 лв.
Издаване на академична справка (удостоверение) на завършили чуждестранни студенти – в срок от 5 работни дни 30 лв.
Разрешение за явяване на изпит на чуждестранни студенти след полагащите се редовна и поправителна сесия 80 лв.
Издаване на европейски сертификат за ниво на владеене на български език (преведено на английски език) 10 лв. на страница

 

Услуги за лица, които не са студенти и други дейности, свързани с учебния процес в ДИУУ

ВИД УСЛУГА / ДЕЙНОСТ сума
Издаване на свидетелство за професионално – квалификационна степен 30 лв.
Издаване на свидетелство за професионално – квалификационна специализация 30 лв.
Издаване на свидетелство за допълнителна квалификация „учител” 30 лв.
Издаване на дубликат на свидетелство 42 лв.
Издаване на служебна бележка, уверение 9 лв.
Издаване на академична справка 24 лв.
Издаване на удостоверение за участие в курс 12 лв.
Подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на първа професионално – квалификационна степен 51 лв.
Подаване на документи за присъждане на първа професионално – квалификационна степен, съгласно § 4 от Наредба № 5 на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри 48 лв.
Подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на втора професионално – квалификационна степен 45 лв.
Подаване на документи за присъждане на трета професионално – квалификационна степен 18 лв.
Подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на четвърта професионално – квалификационна степен 42 лв.
Подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на пета професионално – квалификационна степен 30 лв.
Подаване на документи за присъждане на пета професионално – квалификационна степен, съгласно чл. 18 от Наредба № 5 на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри 30 лв.
Издирване и проверка в архив на документи 24 лв.
Издаване на документ за II клас квалификация 18 лв.

 

Услуги за лица, които не са студенти и други дейности, свързани с учебния процес в ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

ВИД УСЛУГА / ДЕЙНОСТ сума
Издаване на свидетелство за завършена квалификация - в срок от 5 работни дни 30 лв.
Издаване на удостоверение за завършена квалификация - в срок от 5 работни дни 20 лв.
Издаване на дубликат на свидетелство за завършен квалификационен курс 20 лв.
Издаване на дубликат на удостоверение за завършен квалификационен курс 20 лв.
Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка 20 лв.
Издаване на академична справка 15 лв.
Издаване на служебна бележка 3 лв.
Разрешение за явяване на семестриален изпит след редовна и поправителна сесия 25 лв.
Разрешение за явяване на заключителен изпит и защита на дипломна работа след редовна и поправителна сесия 50 лв.