Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Управление на качеството

   

 

Системата за управление на качеството в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е съвкупност от дейности, стандарти и процедури, обвързани в единен механизъм, който очертава необходимите действия и правомощия на отделните университетски звена и ръководните органи за ефективното функциониране и развитие на Университета.

Университетски център по управление на качеството

Компоненти на системата за качество