Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Хербариум SO

   

Хербариум SO
СУ "Св. Климент Охридски"
Биологически факултет
1164 София
бул. Драган Цанков №8
етаж 3, зала № 360
тел.: 02 8167 335

Куратор д-р Асен Асенов
e-mail: asenasenov71@biofac.uni-sofia.bg

Herbarium SO
Sofia University St. Kliment Ohridski
Faculty of Biology
1164 Sofia
8 Dragan Tzankov, blvd.
floor 3, hall 360
tel.: +359 2 8167 335

Curator Asen Asenov, PhD
e-mail: asenasenov71@biofac.uni-sofia.bg

1
Хербаиум SO (по Index Herbariorum) съхранява образци oт българската и чуждестранна флора. Най-старите хербарни материали са от 1845 г. В SO се съхраняват 108 000 хербарни листа. Колекциите от голосеменни и покритосеменни са подредени следвайки Dalla Torre et Harms (1900-1907).

СБИРКИ:

Типова сбирка:
139 образци (1 от Албания, 1 от Турция, 9 от Македония, 24 от Куба, 34 от България, 70 от Гърция)

Изчезнали от флората на България – 7 таксона (15 хербарни листа)
Куба - 6 447 хербарни листа (2 094 таксона, 24 типови материала, 9 кутии с дубликати и депо).
Азия - 1400 хербарни листа (714 таксона от Виетнам, Китай, Корея, и Монголия)
Унгария (Gramina Hungarica) - 7 кутии с хербарни материали на житни растения от Унгария, изработени през 1905 от A. von Degen. Освен научна стойност, тези материали имат и художествена стойност.
Мъхове - Мъховете на Франция. Дарение от Никола Т. Арнаудов. Съдържа 28 папки с мъхове от Северна и Централна Европа. Мъхове от Румъния и мъхове от България.
Дубликатна сбирка
Депо

ИСТОРИЯ

2
3
4