Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Библиотека "Биология"

   

Филиал на Университетската библиотека към
Биологически факултет

1164, София, бул. Драган Цанков 8
заемна служба - стая 103 тел. 02 8167 386
стая - 126 тел. 02 8167 253
ел. поща: library@biofac.uni-sofia.bg

Приемно време: понеделник – петък 9.00 – 17.30 ч.

http://www.libsu.uni-sofia.bg/

Филиалната библиотека Биология е част от структурата на Университетската библиотека. Създадена е през 1962 г. с обединяването на библиотеките към катедрите „Ботаника“ и „Зоология“. Началото на този специализиран фонд се поставя още през 1891 г. със

5

създаването на специалността „Естествена история“ към Физико-математическия отдел на Висшето училище. Особена заслуга за разрастването и обогатяването на фондовата сбирка имат проф. Георги Козаров, акад. Даки Йорданов и проф. Борис Китанов. Специално за библиотеката при Катедрата по зоология най-голяма е заслугата на проф. Козаров, който повече от 20 години е комплектувал сам тази библотека и лично е отговарял за нея. По-системното комплектуване на двете библиотеки започва от 1903 г. През 1905 г. фондът по зоология е 1002 тома. Към края на 1962 г. фондът на библиотеката по ботаника е 9769 тома (книги и списания), а на зоология – 15 077 тома. След обединяването през 1962 г. фондът бързо нараства.

По повод 100-годишнината на Университетската библиотека сътрудниците подготвят материали за Алманах на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за периода 1939–1988 г. Голямо признание за обработката на данните за преподавателите от факултета имат Елена Иванова – завеждащ библиотека Биология, и Пенка Трошанова – библиограф-информатор, които са съставители на т. 2 и т. 3.

От 1997 г. се получава на CD Базата данни на ВИНИТИ (руски център за Научна и техническа информация в областта на естествените и техническите науки). През 2000 г. е създаден консорциум между 5 големи университета в България. Той закупува on – line достъп до всички бази данни на Current Contents (седмичен библиографски бюлетин на Института по научна информация във Филаделфия). Същата база данни е абанирана в двете поредици (Life Science от 1993 г. и Agriculture, Biology & Environmental Sciences от 2000 г.).

Общият фонд на библиотека Биология в момента е 82 050 тома библиотечни единици. Преобладаващата част от книгите и периодичните издания са на английски език, следват български, руски, френски, немски и други славянски езици. Предимство при комплектуването на библиотечни материали е учебния процес. Набавя се литература на български и английски език, необходима както на преподавателите, така и на студентите. Голяма част от новите книги са със CD. По абонамент се получават само български списания, а по книгообмен – западни, руски и български.

Библиотеката притежава богата сбирка от библиотечни документи във всички области на биологическите науки. Съхраняват се ценни издания като: Le grand encyclopedie в 30 тома, Zoological Record oт 1964 г.; Учебен цветен атлас в 51 тома на японски език от 1972 г.; Панчич, Й. Рибе Србии и Београд, Државной штампарии, 1860; Панчик, У. Флора у околии Београдской по аналитичкой методу, Београд, 1865; De CANDOLE, M. Geographie botanique raisounee. Paris. 1890; LINNE, Caroli. The Linnaean herbarium on microfiche.

2

В библиотека Биология са получени следните по-големи дарения: от издателска къща Pensoft: The Federation of European Biochemical Societies (a UK charity); учебни помагала от ръководството на Биологическия факултет през 1999 г.; дирекция на Природен парк Витоша; книги, подарени от Френското посолство през 1997 г.; дарение от Секцията по биохимия, биофизика и молекулярна биология при Съюза на учените в България; книги, дар от Фондация „Св. св. Кирил и Методий“.

Библиотеката осигурява библиотечното и научно-информационното обслужване на преподавателите, докторантите, студентите, както и на външни потребители. Читателите чрез международно междубиблиотечно заемане получават копие от статии и книги, които се ползват до един месец. На читателите се предоставя достъп до най-големите научни бази данни: Scopus, Science Direct, WEB OF KNOWLEDGE, EBRARY ACADEMIC COMPLETE, Pro Quest, Ebsco host, Springer Link.

Библиотеката предлага ползване на OPAC електронен каталог ALEPH, на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/f, който дава възможност за ежедневна информация за наличните и новопостъпилите документи в библиотеката. Потребителите могат да ползват и единен своден каталог НАБИС, включващ 14 академични библиотеки в България и наброяващ над 2 милиона библиотечни записа; дава възможност за интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки и онлайн достъп до библиографската информация за книжните и електронните ресурси и до представяните от тях услуги през общ онлайн портал на адрес: http://primo3.nalis.bg.

Библиотека Биология предлага ползване на Интернет, WIFI, заемане на библиотечни материали за дома, консултация за работа с електронни каталози, електронни услуги.

Колективът на библиотеката е от трима служители: завеждащ библиотека Биология – Румяна Райчева, библиотекари –Ирена Гeоргиева и Радостина Янкова.

1

2012 Универеситетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – носител на наградата „Библиотека на годината“

3

Библиотека Биология