Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проекти

   
Новини от проектната дейност на Стопански факултет

В Стопанския факултет се осъществява проектна дейност по отношение на развитие на научноизследователската дейност, свързани с изпълнението на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет. Вече 9 години представители на факултета участват със свои проекти съгласно Наредба №9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност. Проектите, изпълнявани във факултета, са свързани с изготвянето на научни публикации, участие в международни форуми, частично финансиране на конференции, както и проекти в подкрепа на докторанти. На база на тези проекти са разработени научни публикации, които присъстват в индексирани бази данни като Web of Science и Scopus.

През 2023 г. Софийският университет, в частност Стопанският факултет, стартира участието си в Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer (SUMMIT), който е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Продължителността на проекта е 42 месеца. Основните области са дейност 3.3. и дейност 3.4.

Дейност 3.3. „Международно сътрудничество“ предвижда финансова подкрепа за осъществяване на краткосрочни специализации на изследователи в чужбина, участие в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област), краткосрочни визити с изследователска цел в лаборатории, библиотеки и др. инфраструктурни обекти, както и организиране на научни конференции, семинари, школи и др. с външно участие. Тя е свързана с осъществяване на изследователска мобилност на учени, които работят в стратегически направления на университета по проект SUMMIT.

Дейност 3.4. „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ е свързана с разработването на двугодишни проекти за научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания и технологии чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации. Основните очаквани резултати от изпълнението на проектите са научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международни патенти.

 

Новини от проектната дейност на Стопанския факултет

Предстоящо събитие в Свищов по проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“

22.01.2024

Предстоящо събитие в Габрово по проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“

22.01.2024

Зелени градове: мисията възможна с INNOAIR

15.04.2022

Обновяване на компютърна зала 303 в Стопанския факултет с финансиране по проекта SHARE

14.02.2022

Проведе се трети модул на обучението на Стопанския факултет за журналисти и експерти връзки с обществеността

14.12.2021

Стопанският факултет стартира поредица енергийни обучения за журналисти и експерти по връзки с обществеността

01.12.2021

PROFEEDBACK - платформа за оценка на общностните политики с оглед тяхното подобряване и по добро разбиране

07.12.2021

Екип от Стопанския факултет ще участва в проекта LEARN.Inc, финансиран от програма Еразъм+ КА2

03.12.2021

Нова зала за хибридно обучение „SHARE - Център“ в Стопанския факултет на СУ

04.01.2021

Програма „Еразъм+“ – Покана за мобилност с цел преподаване в партниращи държави – първа покана

06.12.2020

Деканът на Стопанския факултет представи проекта SCHOLARNET в предаването "100% будни" на БНТ1

27.11.2020

Обобщение на първия ден от юбилейната конференция на Стопанския факултет – Just and Smart Transitions

26.11.2020

Проектът UniverCity с участници от Стопанския факултет спечели финансиране от Програма Еразъм плюс

20.11.2020

Регистрация за конференцията на Стопанския факултет – „Just and Smart Transitions”

14.11.2020

Зам.-министър Карина Ангелиева и проф. дфн Анастас Герджиков официално откриха проекта SCHOLARNET

06.11.2020

Започва изпълнението на двугодишен международен проект за развитие на научния и преподавателски капацитет SCHOLARNET

29.10.2020

Първа публикация и нов уебсайт от съвместния проект на ИЯИЯЕ, ТУ-София и Стопанския факултет на СУ

30.08.2020

Екип от Стопанския факултет ще участва в проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от ФНИ

23.12.2019

Четвърта среща по проект COP21:RIPPLES (H2020) с участието на Стопанския факултет

09.05.2019

Екип на Стопанския факултет представи успешно завършен проект за JRC в инициатива на Столична община

31.03.2019

Нетера стартира проект за сътрудничество със Стопанския факултет на Софийския университет

12.03.2019

Конкурс за млади учени и постдокторанти

25.02.2019

Стопанският факултет е партньор на проучването Innovationship 2018

26.11.2018

Лекции по „Енергийна дипломация“ на доц. Атанас Георгиев в Запорожкия национален университет, Украйна

24.10.2018

Проф. д-р Стефан Петранов и АИКБ представиха резултати от проект за изследване на сивата икономика

13.07.2018

Проект TWIN4ECO
Проект CoDE
ESG Lab