Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

 

Процедури за заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

  1. „асистент“;
  2. „главен асистент“;
  3. „доцент“;
  4. „професор“.

Всички академични длъжности се заемат въз основа на конкурс.

Академичната длъжност „асистент“ се заема въз основа на писмен и устен изпит. Изпитите се провеждат от комисия, определена от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат въз основа на конкурс и избор. Конкурсът се провежда от научно жури. Изборът се провежда от Факултетния съвет на факултета, за чийто нужди е обявен конкурсът.

 

Процедури за придобиване на научни степени в СУ „Св. Климент Охридски”

Научните степени, придобивани в СУ „Св. Климент Охридски” са:

  1. „доктор“ (образователна и научна);
  2. „доктор на науките“.

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват в професионални направления и специалности от регулираните професии, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация, при условията и по реда на Закона за висшето образование. Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се присъждат от научно жури и се придобиват от момента успешно проведената публична защита.