Начало / Университетът / Устойчиво развитие 2024

   

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) е първото българско висше учебно заведение. Неговата история е въплъщение и продължение на вековната културна и образователна традиция на българската нация. В момента това е най-големият и най-престижният университет в страната. Неговата мисия е пряко обвързана с лидерството му в областта на образователните политики, иновациите, технологичния трансфер, развитието на предприемачески умения, дигитализацията и образователната и изследователска свързаност. Всичко това е фокусирано и върху обучението на студенти в различните степени бакалавър, магистър и доктор, както върху развитие и вграждане в обществото на модели на екологична институционална отговорност в изследователски, приложен и възпитателен план.

В Софийския университет има 16 факултета, 3 департамента, Университетска библиотека, Университетски център за информационни и комуникационни технологии; Научно изследователски сектор; Университетско издателство с печатница; Университетски ботанически градини в София, Варна и Балчик; Астрономическа обсерватория; Студентски общежития и столове, както и Научно-изследователска база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, Антарктида. Пълен списък на застроените имоти можете да видите ТУК .

 

През 2022 г. Работна група, назначена със заповед на Ректора № РД 19-407/21.12.2021 разработи План за работа по опазване на околната следа, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност и Стратегия за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие .

Разработената Стратегия е съобразена с институционалните международни и европейски ценности и стандарти, както и с принципите на устойчивото развитие, екологичните и социални стандарти. Тя съответства с Националната програма за развитие на България 2030 година и предвижда реалистични мерки с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен хоризонт в ключовите университетски дейности.

Стратегията е приета от Академичния съвет на СУ с протокол № 7/ 19.04.2022 г

Резултатите от оценката на значимите теми за постигане на глобалните цели на ООН в дългосрочен план включени в Стратегията са: Екологични, Социални, Управленски и Икономически.

 

ЕКОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОСТ

Университетът за зелена и устойчива България

В Плана за работа по опазване на околната среда, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност са заложени следните приоритети: Екологично образование, в което са включени и курсове свързани с екологични аспекти на устойчивост ; Научно-изследователска, развойна и експертна дейност; Редуциране на емисии, отпадъци и суровини.

Следвайки приетия план през 2023 година за втори път се направи изчисление на Въглеродния отпечатък, който оставя университета със своята дейност. Методологията, която е избрана за изчисляване на парниковите газове, които университета произвежда е на база брой студенти и преподаватели, потребление на електрическа и топлинна енергия, количеството използвани горива за осъществяването на командировки в страната и чужбина, потреблението на питейна вода, както и количеството битови отпадъци, които университета изхвърля. Данните са за 2023 г.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОСТ

Дейностите в тази сфера са свързани с равнопоставеност между половете, религия, политически убеждения, физическо и психично здраве на студенти и преподаватели, осигуряване на добър начин на живот, работа по проекти и обучения свързани с популяризиране на научните постижения сред обществеността, както и дейности свързани със социални аспекти на устойчивост .

Равенството във възможностите за работа и обучение в Софийския университет е уредено и гарантирано в съответните Правилници приети от Общото събрание и Академичния съвет.

Работа със студенти със специални образователни потребности

Във Факултета по науки за образование и изкуства е създаден Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности . Целта на центъра е чрез квалифицирани екипи да се осигури подходяща среда за работа със студенти със специални образователни потребности, съгласно приетия

Правилник на университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности.

На тези студенти се осигурява настаняване в общежитие и финансова подкрепа за целия период на обучение съгласно нормативните актове – „Правилник за ползване на студентските общежития на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Правила за отпускане на стипендии в Софийския университет“ и „Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ „Св. Кл. Охридски“.

За осигуряване на здравословен начин на живот на студенти и преподаватели в университета са предоставени различни възможности за спорт. В Департамента по спорт се предлагат занимания в 21 вида спорт, като се използват както собствени бази, така и спортни съоръжения на спортни дружества или други висши училища. За възстановителни процедури работят два Центъра за кинезитерапия. При нужда студенти и преподаватели могат да получат и психологическа подкрепа в Центъра за психологическо консултиране и изследвания.

Във връзка със социалните аспекти на устойчивост в университета се предлагат обучения и работа по проекти свързани с тази тематика.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Органите на управление на Университета са – Общо събрание, Академичен съвет, Ректор. В Общото събрание и Академичния съвет участват преподаватели, студенти и служители, които се избират на квотен принцип. Това е уредено в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет – чл.10 и чл.18. Представителите на студентите се избират от Студентския съвет. За възникнали спорове и конфликти Общото събрание избира Академичен омбудсман, който съдейства за тяхното решаване, като осигурява поверителна и неформална подкрепа на членовете на академичната общност.

Етичната комисия е другият постоянен консултативен орган, който съдейства за решаване на етични проблеми, възникнали в процеса на научното изследване и обучението в Университета. Съставът и дейността на Етичната комисия се уреждат в Етичен кодекс . За борба с подкупите и корупционните практики e приета Програма за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ , която е актуализирана с решение на АС протокол №10/28.06.23 г.

Във връзка с изпълнение на „Стратегия за постигане на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“ и „План за работа по опазване на околната среда, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност“ приети с протокол № 7/19.04.2022 г. на АС със заповед на Ректора, е съставена постоянна комисия по устойчиво развитие , която трябва да следи за изпълнението на „Стратегия за постигане на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“ и „ План за работа по опазване на околната среда, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност“, като прави предложения за актуализация, допълнения и изменения на съответните документи. Членовете на комисията са специалисти в научни области свързани с изпълнение на Глобалните цели на ООН заложени в Стратегията.