Начало / Университетът / Административна структура / Eтична комисия

   

Етичната комисия е постоянен консултативен орган, конституиран с приемането на Етичния кодекс на СУ „Св. Климент Охридски“.

В Етичния кодекс са формулирани основни етични принципи и правила за научноизследователската и преподавателската дейност.

С приемането на Етичния кодекс академичната общност на Софийския университет изразява волята си да осигури добри научни практики и готовност да се придържа към стандартите, установени в Европейската научна общност.

Етичната комисия предлага консултация и съвет по етични въпроси, свързани с научните изследвания; подпомага разбирането на етичните въпроси, възникващи в областта на научното изследване, като организира образователни и информационни инициативи; извършва проверка на сигнали за нарушение на правилата на научно-изследователската етика, регламентирани в Етичния кодекс.

Етичната комисия включва седем преподаватели от различни факултети, един студент и един представител на административния персонал.

Писма и сигнали за нарушения до Етичната комисия се подават в Деловодството на Университета.

Комисията следва утвърдените от Академическия съвет на СУ Правила за работа .

 

Формуляр на заявление за преглед и одобрение на етичните аспекти на научно изследване

 

Европейски документи в областта на етичните аспекти на научните изследвания:

 

European Commission

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of the Researchers

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

 

ALLEA, The European Code of Conduct for Research Integrity. Revised Edition, 2017

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf

на български език

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf

 

European Commission

Ethics for Researchers. Facilitating research excellence in FP7

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf

 

European Commission

Horizon 2020 - Ethics Appraisal Procedure

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm

 

 

Допълнителни материали в помощ на изследователите:

 

Етика в медицинските изследвания

Декларация от Хелзинки на Световната медицинска асоциация

WMA Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

 

Съвет на международните медицински научни организации – ръководство за медицински изследвания с човешки субекти

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), 2017.

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf

 

Конвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината

(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ,бр.21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.)

(обн.,ДВ,бр.32 от 12 април 2005 г.) – https://legislation.apis.bg/doc/5303/0

 

Социални и хуманитарни науки

Етически аспекти в изследванията на социалните и хуманитарни науки

Ethics in Social Sciences and Humanities

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf

Етнография и антропология

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf

Изследвания с бежанци, лица, търсещи убежище и емигранти – ръководство

Research on refugees, asylum seekers & migrants

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf

 

Етика и защита на лични данни

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf

 

Изследвания с човешки тъкани и клетки

ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461250361779&uri=CELEX:32004L0023

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0023&from=EN

 

Изследвания с животни

ДИРЕКТИВА 2010/63/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0063&from=EN