Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Продължаване на обучението с неиздържани изпити от предходната учебна година

   

Студент, който не е положил успешно изпитите си по определени учебни дисциплини на първа и втора сесия, може да бъде записан в следващия курс при условия, определени от факултетния съвет. Той е длъжен да положи тези изпити до края на учебната година, за която е записан без да ги е положил ( чл. 164 и чл. 165 от Правилника на Университета ).

За да бъде осъществено такова записване, е необходимо да:

  • Депозирате в отдел “Студенти” изрична молба (свободен текст) до Декана на факултета.
  • Да се информирате в отдел “Студенти” за взетото от Деканския съвет решение;
  • Ако молбата е одобрена, получавате индивидуален протокол за явяването си на изпит. Условният изпит се полага задължително до края на учебната година в рамките на редовните изпитни сесии срещу заплащане в съответствие със Заповед №19-56/19.01.2007 г. на Ректора.