Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

   
Screenshot 2023-10-06 131001

Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

Катедра „Икономика“

Ръководител на френскоезичното направление за бакалавърските специалности „Икономика и финанси“ и „Бизнес администрация“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ръководител на Националното бюро на международното списание „Хермес“ (Hermès, CNRS, Paris) за България в СУ „Св. Климент Охридски“

sonia@feb.uni-sofia.bg

soniageorgieva.bg@gmail.com

 

Образование

1993 Université Paris1 – Sorbonne, Diplôme d’études approfondies en Histoire contemporaine des mondes étrangères et des relations internationales

1991 БАН, Институт по балканистика, Доктор по история, Диплома №2149 от 24.09.1991 г.

1985 СУ „Св. Климент Охридски”, История; втора специалност – френски език; Диплома № 102094 от 23.11.1985 г. Завършено висше образование.

Професионално развитие

1999 – 2024 СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

2011 - Доцент, професионално направление 3.8. Икономика (стопанска история, икономическа интеграция, глобализация), Стопански факултет

2015 – 2019 Заместник-декан по учебната дейност, Стопански факултет

2015 – 2023 Председател на Общото събрание, Стопански факултет

2015 – 2017 Ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“, Стопански факултет

2010 – 2024 Ръководител на френскоезичното направление в Стопанския факултет

2019 – 2024 Член на научната лаборатория LAREQUOI, Centre de Recherche, ISM-IAE de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris-Saclay

2020 – 2024 Член на Комисията в Министерството на образованието и науката за образователен и научен обмен и изпращане на български студенти за обучение в чуждестранни висши училища

2022 – 2023 Член на Експертната група при НАОА за програмна акредитация на докторските програми „Стопанска история“, „История на икономическите теории“ и „Икономика и управление“ (логистика и вериги на доставките) от ПН 3.8. Икономика в УНСС

2023 – 2024 Член на международната Асоциация на икономистите с френски език (Association internationales des économistes de langue française, AIELF)

2023 - 2024 Член на Комисията по научната дейност на Стопанския факултет

1999 – 2011 Главен асистент в катедра „Икономика”, Стопански факултет

1986 – 1998 Докторант и н.с. II и н.с. I степен, Институт по балканистика, БАН

Отличия

 • Почетен знак „Офицер на Академичните палми“, 14 юли 2016 г., Министерство на образованието и науката, Франция

(Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, décеrné le 14 juillet 2016, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

Преподавателски опит

 • Стопанска история (на български и на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000 – 2024 г.
 • Бизнес проекти в международна среда – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2015 – 2024 г.
 • Израел в световната икономика – Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2021 – 2024 г.
 • Икономически проблеми на страните от Югоизточна Европа (1945 – 2000) – Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2016 г.
 • История на глобализацията (на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2011 г.
 • Стопанска история – Геолого-географски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1998 – 2007 г.
 • История на европейската интеграция през ХХ век – Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001 – 2005.

Основни публикации

Соня Георгиева, Българското предприемачество в периода 1878 – 1944 г. – В: История на българското предприемачество, Изд. Агенция за насърчаване на МСП, „Мултипринт“, София, 2022, Колективна монография, глава 4, 94-161, ISBN 978-619-188-945-7

Соня Георгиева, Създаване и развитие на катедра „Икономика“ в историческа перспектива. – В: Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, Колективна монография на катедра „Икономика“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, 9-17, ISBN 978-954-07-5539-7

Соня Георгиева, Георги Чобанов, Сто години от рождението на академик Никола Попов. – Списание на БАН, 2023/1, 58-63, ISSN 0007-3989, Scopus

Веселина Шаламанова, Соня Георгиева, Въздействието на външни шокове върху икономиките на България и Хърватия: исторически аспекти и съвремие. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. VIII, Фактори на икономическия растеж, Варна, 2023, 252-262. ISSN 2534-9244, ISSN 2603-3526 (online), DOI: 10.61836/BACS5306, Scopus

Sonia Georgieva, Le début de l’enseignement des sciences économiques en Bulgarie à l’Université de Sofia. La faculté d’Economie et son développement. – Изследвания върху социалните и икономическите преходи, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, ISBN 978-954-07-5423-9

Веселина Георгиева, Соня Георгиева, Проблеми на икономическото развитие в Кюстендил в условията на нестабилност и кризи от 90-те години на ХХ век до днес. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. VII, Дилеми на развитието, Варна, 2022, 417-424, ISSN 2534-9244 (print), ISSN 2603-3526 (online), Scopus

Соня Георгиева, Предприемачество и индустриална политика в България след Освобождението до Балканските войни (1878-1912). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. VI, Варна, 2021, 121 – 135, ISSN 2534-9244 (print), ISSN 2603-3526 (online), Scopus

Georgieva, S., Lungarova, Tsv. Effects of Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company – the Case of ”Schneider Electric” – In: Economic Alternatives, UNWE Publishing Complex, 2019, issue 2, 227 – 234, Scopus

Sonia Vateva, La Bulgarie: transitions, modernisation, intégration européenne. – Marché et Organisations, Nouvelles économies de marché, Harmattan, Paris, 2015, 77-94.

Sonia Vateva, La modernisation de la Bulgarie à travers l’intégration à l’Union Européenne: aspects socio-économiques. – Institut Européen Est-Ouest, Lyon, 2011.

http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique97

Sonia Vateva, Creation and development of the Faculty of Economics and Business Administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Университетско издателство, т. 9, 2011, 19 – 29.

Sonia Vateva, La Bulgarie au seuil de l’Union européenne : bilan et défis économiques. – In : La Bulgarie et l’Europe. Incertitudes et espoires. Harmattan, Paris, 2007, 77 – 97.

Соня Вътева, Изграждането на обединена Европа и съдбата на България след Втората световна война. – В: Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България, Унив. изд. “Стопанство”, 2004, т. 1, 168-179.

Соня Вътева, България и идеята за обединена Европа през периода между двете световни войни. - Годишник на Стопански факултет, 2004, т. 3, 17 - 27.

Соня Вътева, Развитие на селското стопанство и ХВП в България от началото на ХХ век до 1989 г. – Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2003, 19 – 24.

Соня Вътева, Хранителната индустрия в България в миналото и днес в условията на евроинтеграция. – Studia Balcanica 23. Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров, БАН, София, 2001, т. 2, 877 – 888.

Соня Вътева, Трансформации в българската индустрия след Освобождението до „повторното раждане на капитализма” в България /1879-1989/. – Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век, Юбилейна международна конференция на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, 2001, с. 311 - 317.

Соня Вътева, Четиво за философията на насърчителното българско нормотворечство. АМБ, Минерва, София, 2001, 31 с.

Кацаркова, Вера, Соня Вътева, Стопанска история на новото време, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1999, 180 с.

Sonia Vateva, Sur les aspects militaires de la politique française dans les Balkans pendant les années trente du XX siècle. – Etudes balkaniques, Sofia, 1996, N 2, 35 – 45.

Соня Вътева, „Силовият фактор” в политиката на Франция на Балканите (1919 – 1939) – Военноисторически сборник, София, 1995, № 6, с. 212 – 224.

Соня Вътева, Аграрните реформи в България, Югославия и Гърция през 20-те години на ХХ век. – В: България, Балканите и Европа, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 1992, с. 93 – 109.

Sonia Vateva, Les positions des partis politiques principaux en Yougoslavie et en Grèce face à la question agraire après la Première guerre mondiale. – Balkan Studies, Thessaloniki, 1991, v. 32, N 1, p. 43 – 59.

Sonia Vateva, Les mouvements paysans et le problème de la répartition des terres en Yougoslavie et en Grèce après la Première guerre mondiale. – Etudes balkaniques, Sofia, 1991, N 4, p. 49 – 62.

Научни и образователни проекти

Международни

 • Основаване на Национално бюро на международното списание „Хермес“ (Hermès, CNRS, Paris) за България в СУ „Св. Климент Охридски“, 2022
 • Ръководител на проектите за двойна диплома: 1/ Българо-френски проект Лисанс по „Икономика и управление“ (френска програма) в Стопанския факултет на СУ и Университета Лил, 2010 – 2024; 2/ Лисанс по „Икономика и управление“ (френска програма) с Университета Поатие, 2018 – 2024 г.
 • Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans, проект по Европейската програма за наука и технологии – COST, 2018-2020.
 • „Успех за всички (Success4all) – Електронно обучение по предприемачески умения – подход за приобщаващо образование“, проект по Европейската рамкова програма за образование Еразъм+, 2018-2019.
 • Основаване на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление в Стопански факултет, 2014, съпредседател.
 • Участие в образователния проект на Университета Лил 1 „Economie et management internationaux“ с темата Réformes structurelles en Bulgarie. Compétitivité de l’économie bulgare, 2014.
 • Участие в образователния проект на ръководителите на франкофонските програми по стопанско управление във висшето образование и международната университетска франкофонска агенция (AUF) на тема Sciences de gestion en francais. Pour quoi, pour qui, comment?, 2011 – 2013, Париж-София-Букурещ.
 • Проект Les impacts de gouvernance de l’Union européenne sur les PECO et la CEI съвместно с Universiré Charles de Gaulle – Lille3, 2010 – 2011.
 • Българо-френски проект „Рила”: „Ограничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз”. Партньори: Университет за икономически науки и технологии Лил1, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Икономически институт при БАН, 2005 – 2006 г.
 • Българо-швейцарски проект „Organization and Marketing in Bulgarian Agriculture – Obstacles and Resources for Development”, Университет Нюшател, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002 – 2003 г.

Национални

 • Проект BG05M2OP0001-2.009-0013 – Докторантски център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент), МОН, 2017 – 2019 г.
 • Проект по основаването и развитието на научния Център за стопанско-исторически изследвания, София, 2015 – 2024 г.
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0027 – „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, МОН, 2014-2015.
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 – „Студентски практики”, МОН, 2013 – 2014.
 • Проект BG051PO001-4.3.04 – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, МОН, 2013-2014.

Участия в международни и национални научни конференции

 • LILLE POST-KEYNESIAN CONFERENCE, Economic Possibilities for our Grandchildren 90 YEARS LATER, December 6-8, 2023, секционен доклад External Shocks and Economic Growth in Bulgaria and Croatia in the 21st Century – Sonia Georgieva, Veselina Shalamanova
 • Международна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) на тема „ Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“, Велико Търново, 29-30 септември 2023, секционен доклад „Външните шокове като фактор за икономическото развитие на България и Хърватия: исторически аспекти и съвремие“ – Соня Георгиева, Веселина Шаламанова
 • Colloque scientifique international Égalité des genres à travers les langues et les cultures, Université d’été, Strasbourg, 12 - 16 juin 2023, Sonia Georgieva: „La récompense du travail est-elle équitable en bulgarie ?“
 • Conférence internationale du réseau universitaire ANIME: Multilingualism and Internationalisation MUDExI Closing Conference of Academic Network on Inclusiveness, Multilingualism and Excellence (ANIME), Sofia University, 23-25 novembre 2023; Assoc. Prof. Sonia Georgieva „La revue internationale Hermès, le multilinguisme et l‘identité culturelle“
 • Международна научна конференция на ЦСИИ на тема „Дилеми на развитието“, Карлово, 23-24 септември 2022, Соня Георгиева, Веселина Георгиева, секционен доклад „Проблеми на развитието в Кюстендилска област в условията на нестабилност и кризи от 90-те години на ХХ в. до днес“
 • Conférence internationale en mode hybride, organisée dans le cadre du 50e anniversaire de la Francophonie: Management public et performance du système éducatif à l'épreuve de la crise du covid-19: enseigements, défits et perspectives; cas des pays de la francophonie, Sonia Georgieva, présentation (online): 26 ans Programme francophone d'économie et de gestion à l'Université de Sofia St Kliment Ohridski et les défits de la crise du Covid-19", Rabat, Université Mohamed V, 19-20 mai, 2021
 • Национална конференция „Език и професионална комуникация 4“, организирана от Факултета за класически и нови филологии при СУ „Св. Климент Охридски“, София, 18-19 юни 2021 г., Соня Георгиева, доклад: „Развитие на френскоезичната програма по Икономика и управление в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
 • Международна научна конференция на ЦСИИ на тема: „Предприемачеството в историческа перспектива“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 24 – 25 септември 2021, Соня Георгиева, пленарен доклад: „Предприемачество и индустриална политика в България след Освобождението до Балканските войни (1878 – 1912)“
 • Международна научна конференция на ЦСИИ на тема: „Пазари, общество, власт“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Велико, Търново, 25 – 26 септември 2020, Соня Георгиева, секционен доклад: „Регулиране на трудовите отношения в българските индустриални предприятия в края на XIX – началото на XX век“.
 • Международна научна конференция по проблемите на икономиките в преход, организирана от Стопанския факултет в сътрудничество с немски, френски, американски и други университети, София, 23-24 ноември 2020, Соня Георгиева, секционен доклад: „Le début de l'enseignement en Sciences Economiques à l'Université de Sofia. La Faculté d'Economie et son évolution“.
 • Международна научна конференция на ЦСИИ на тема: Кризи и стопанско развитие през вековете“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 19 – 20 септември 2019 г.
 • Conférence internationale La RSE, convergences des discours, diversité des pratiques », Sofia, UNSS, 8-9 octobre 2018; Sonia Georgieva: La responsabilité sociale de l’enreprise française „Schneider et Cié“: aspects historiques et contemporains.
 • Conférence internationale sur Les études institutionnelles au service de l’efficacité de la gouvernance universitaire et de l’amélioration la qualité, Université Nationale d’Economie de Kharkiv, 3 – 4 novembre 2016.
 • Colloque „Innovation et transition: le monde change!”, Université du Littoral Côte d’Opale, Réseau de recherche sur l’Innovation, responsables prof. F. Djellal, prof. S. Boutillier. Sonia Georgieva: „Bulgarie: Etude de cas sur la transferabilite des experiences de clustering”, 28 – 29 novembre 2014, Dunkerque, France
 • Conférence internationale „Innovations managériales : enjeux et perspectives“, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Стопански факултет, Френски институт в София, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire de recherche en management LAREQUOI, 26 – 27 juin 2014, Sofia
 • Colloque international de l’Université Charles de Gaulle – Lille3 et l’Institut Europeen Est-Ouest: Les valeurs politiques européennes au prisme des Pays de l’Europe centrale et orientale, 26 – 27 novembre 2010, Lille.
 • Ecole franco-roumaine de méthodologie des sciences sociales et économiques: L’espace postcommuniste entre 1989 et 2009: La construction d’une nouvelle Europe ?, Университет Alexandru Ioan Cuza, Яш, 2009.
 • Colloque international de l’Université de Neuchatel: Le jeu des forces qui déterminent le devenir des sociétés d’aujourd’hui, mai 2006, Suisse.
 • Национална научна конференция: „България на Балканите и с Европа – минало, настояще и бъдеще”, Университет за национално и световно стопанство, октомври 2005, Равда.
 • Conférence internationale: ”Les Balkans dans l’espace économique européen – les leçons de l’histoire et les perspectives d’avenir”, Institut d’Economie, Institut d’Etudes balkaniques, Académie Bulgare des Sciences, mai 2003, Sofia.
 • Българо-френски колоквиум: „Разширяване на Европейския съюз и присъствието на Франция в Югоизточна Европа”, Институт по балканистика при БАН, ноември 2001, София.

Участия в научно жури

 • член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Петър Стоянов, УНСС, май 2015
 • член на научно жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ на Пенчо Пенчев, УНСС, април 2016
 • член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Георги Цачев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, юни 2016
 • председател на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика), СУ, Стопански факултет, март 2017
 • член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и Археология, научна специалност „История на България“ (История на Българското Възраждане), Регионален исторически музей – Велико Търново, септември 2017
 • председател на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Снежана Кондева, професионално направление 3.8. Икономика и управление по отрасли (публичен сектор, иновации), СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, юли 2018

 

Рецензент

 • Учебник по Стопанска история за дистанционно обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ – УНСС, 2012 г.
 • Journal “Proceedings of the Centre for Economic History Research” Reviewer form
 • ISSN 2534-9244 (print), ISSN 2603-3526 (online), Title of article: „The Cooperation between Shishtov Municipality and the Local Entrepreneurs from the Liberation to the End of the 19th Century“ – октомври 2021
 • ISTORICHESKI PREGLED (HISTORICAL REVIEW), ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ISSN 0323-9748 (Print), ISSN 2815-3391 (Online), Заглавие на статията: „Пред-историята на предприятията „Арома“ и „Ален мак“ – септември 2023

Езикови умения: френски – професионално ниво; английски, руски – средно ниво

Контакти

email: sonia@feb.uni-sofia.bg, soniageorgieva.bg@gmail.com

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3

 

Приемно време: сряда, 11 - 12 ч., 508 кабинет (след предварително уговорена среща по мейл).

 

Web of Science Researcher ID: ACM-7381-2022

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3163-4201

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"