Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Правен“

   
Главен юрисконсулт

ТАНЯ ПАВЛОВА
стая 15
тел. 9441 229, 9308 443
tpavlova@admin.uni-sofia.bg

Приемно време
10.00- 12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

Старши юрисконсулт МАРИЯ КОВАЧЕВА
mkovacheva@admin.uni-sofia.bg
Старши юрисконсулт МАРГАРИТА ПЕЕВА
mpeeva@admin.uni-sofia.bg

 

Дейности

І. Осъществява процесуално представителство на СУ “ Св. Климент Охридски“ по съдебни дела заведени от и срещу Университета.

ІІ. Участва в експертни комисии по трудови, административни, стопански въпроси, като дава устни и писмени становища относно правните аспекти на проблемите, предмет на обсъждане във въпросните комисии.

ІІІ. Изготвя:

А) договори и анекси към тях по повод стопанската, учебната и международна дейност на Университета и по студентските въпроси;

Б) доклади, отговори на писма, жалби и сигнали, становища относно законосъобразността на извършваната от Университета дейност;

В ) участва при разработването на проекти за нормативни актове, свързани с функционирането и развитието на университетското образование и вътрешно-служебни актове свързани с дейността на Университета (правилници, наредби, заповеди, инструкции, статути, устави и др.)