Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Финансова политика"

   
Главен финансист ЕЛЕНА ПЕТРОВА
стая 8
тел./факс: 946 34 89
petrovae@admin.uni-sofia.bg
   

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

 

Участва в определянето на финансовата политика на Университета.

Изготвя проектобюджета и бюджета на Университета и месечното му разпределение и организира изпращането му в МОН.

Организира и координира подготовката на разчетите и материалите за съответната бюджетна кампания; обобщава, анализира и обработва данните от постъпилите справки и информация, и изготвя обобщените форми, свързани с бюджетния цикъл.

Изготвя бюджетите на основните и обслужващи звена, като организира, координира и участва в съгласувателната им процедура преди внасяне в Академическия съвет.

Наблюдава текущото изпълнение на бюджетите по звена, анализира и участва в подготовката на мотивирани предложения за корекции на бюджетите на основните и обслужващи звена, и на Университета като цяло. Отговаря за цялостното изпълнение на бюджета на Университета и звената.

Участва в разработването на вътрешни указания, правилници, методики, наредби, заповеди, инструкции и др., свързани с финансовата дейност на Университета.

Участва в оптимизирането и усъвършенстването на изградената система за набиране, разпределение и разходване на субсидията и собствените приходи на Университета като цяло и по звена в частност.

Участва в оптимизирането и усъвършенстването на изградените информационни системи, свързани с финансовата дейност.

Самостоятелно или съвместно с работни групи, участва в разработването на анализи на финансовата дейност.

Организира и координира приложението на законовите и подзаконови нормативни актове, и на вътрешно - университетските актове, свързани с финансовата дейност.

Организира и участва при разработването и определянето на такси за кандидатстване и обучение; изготвя доклади, справки, писма, заповеди и други, свързани с процеса.

Организира и участва в разработването и определянето на цени за административни услуги за неучащи в Университета (по чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „г“ от ЗВО).

Организира и участва в разработването и определянето на цени за други дейности, свързани с учебния процес (по чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „д“ от ЗВО).

Изготвя разпределението на средствата за научноизследователска дейност, предоставени от държавния бюджет между факултетите и организира утвърждаването им от управителния съвет и АС;

Изготвя разпределението на бройките и средствата за стипендии по факултети и специалности. Участва в работните групи за определяне на стипендиите и помощите на учащите. Участва в разработването на правилата за отпускане на стипендиите и помощите на учащите.

Участва в комисиите за разпределение и изразходване на средствата за СБКО.

Организира и участва в разработването на вътрешно – университетски документи, свързани с финансовата дейност.

Организира и участва в изготвянето и обобщаването на справките от Университета за МОН, МФ, НАОА и др., имащи връзка с финансирането на Университета.

Участва в организацията за правилното протичане на документооборота, свързан с финансовата дейност.

Следи за изменение и допълнение на нормативната уредба за бюджетното финансиране и финансовата дейност като цяло, и организира подготовката за актуализиране на вътрешно- университетските актове при необходимост.

Участва в комисии, работни групи, управителни съвети и др., имащи връзка с финансовата дейност.

Организира и поддържа контакти с обслужващите банки, предлага използването на нови форми за банково обслужване.

Създава, поддържа и актуализира база данни за препоръките на външните одитори и за предписанията / указанията на други контролни органи, свързани с финансовата дейност на Университета.

Организира и участва в предприемането на мерки за изпълнение на дадените препоръки от външни одитори и на предписанията / указанията на други контролни органи, свързани с финансовата дейност.