Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

   

Кандидатстване: 9.02.2024 г. - 9.04.2024 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. – допълнителен прием, в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 9.02.2024 г. до 9.04.2024 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити с посочен номер и дата на протокол от Държавната изпитна сесия;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Документите се подават по електронен път в съответствие с изискванията на Инструкцията за електронно приемане на документи на СУ.

 

По изключение, документи могат да се подават и чрез пощенски служби в стая № 114 – Деловодство, Ректорат (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Всички документи се прилагат в папка!

Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в Държавен вестник.

 

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Допълнителен прием за учебната 2023/2024 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2023-2024 г. – допълнителен прием

(брой)

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика и информатика 1 1
2 4.5. Математика Математическа логика и приложенията ѝ 2
3 4.5. Математика Алгебра, теория на числата и приложения 1
4 4.5. Математика Математически анализ 2
5 4.5. Математика Изчислителна математика 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката 1
7 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1
8 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 2
9 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
10 4.5. Математика Изследване на операциите 2
11 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (STEM игровизация) 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (ИТ и образователен софтуер за специални образователни потребности) 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 2
16 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2
17 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 1 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
22 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Наука за данните) 1
23 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
24 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Високопроизводителни изчисления) 1 1
25 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Tеория на езиците за програмиране и формални методи) 1 1
26 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Алгоритми и структури от данни) 1
ОБЩО 33 10
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
27 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1 1
28 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2
29 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 4
30 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 1
31 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
32 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
33 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
34 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд (с обучение на английски език) 1
35 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
36 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
37 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2
38 4.1. Физически науки Биофизика 1
ОБЩО 20 1
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
39 4.2. Химически науки Аналитична химия 1 1
40 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
41 4.2. Химически науки Органична химия 1
42 4.2. Химически науки Полимери 1
43 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
44 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 3
45 4.2. Химически науки Физикохимия 1
46 4.2. Химически науки Физикохимия (Дисперсни системи) 4
47 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
48 7.3. Фармация Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 1
49 7.3. Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 2
50 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 1
ОБЩО 18 1
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
51 4.3. Биологически науки Хидробиология 1
52 4.3. Биологически науки Микробиология 1
53 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 1
54 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 2
55 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
56 4.3. Биологически науки Ентомология 1 1
57 4.3. Биологически науки Паразитология 1
58 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика) 1
59 5.11. Биотехнологии Технология на биологично активните вещества 1
60 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 1
ОБЩО 11 1
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
61 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по География 1
62 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 2
63 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 1
64 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 1
65 4.4. Науки за земята География на населението и селищата 1
66 4.4. Науки за земята Климатология 1
67 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
68 4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 1
69 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 1
70 4.4. Науки за земята Картография - Тематично географски картографиране 1
71 4.4. Науки за земята Петрология 1
ОБЩО 12 0
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
72 2.4. Религия и теология Теология (Библеистика) 2
73 2.4. Религия и теология Теология (Историческо богословие) 2
74 2.4. Религия и теология Теология (Систематическо богословие) 1
ОБЩО 4 1
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
75 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 3
76 3.7. Администрация и управление Стопанско управление (с обучение на английски език) 2
77 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 1
78 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика (с обучение на английски език) 1
79 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 1 1
80 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) с обучение на английски език 1
81 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 1
82 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката (с обучение на английски език) 1
83 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 1
84 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране (с обучение на английски език) 1
85 3.8. Икономика Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 1 1
86 3.8. Икономика Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт 2
ОБЩО 15 3
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
87 2.3. Философия Философия на науката 1
88 2.3. Философия Онтология 1
89 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 3
90 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)
91 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)
92 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)
93 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
94 2.3. Философия Етика 1
95 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика)
96 2.3. Философия Етика (Биоетика)
97 2.3. Философия Логика 1
98 2.3. Философия Логика (Приложна логика)
99 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция)
100 2.3. Философия Логика (Философска логика)
101 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 3
102 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Историческа антропология на България) 1
103 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3 1
104 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1
105 3.2. Психология Социална психология 1
106 3.2. Психология Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)
107 3.2. Психология Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)
108 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 1
108 3.3. Политически науки Политически науки (Публична администрация) 1 1
109 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Политика на разширяване на ЕС) 1 1
110 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Исторически изследвания на ЕС)
111 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС)
112 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Медийна политика и право на ЕС)
113 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Правни изследвания на ЕС)
114 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС)
115 3.3. Политически науки Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
ОБЩО 18 5
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
116 2. 2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1
117 2. 2. История и археология История на България (История на Българското възраждане) 1
118 2. 2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 1
119 2. 2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1
120 2. 2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
121 2. 2. История и археология Археология (Праистория - Неолит и Халколит) 1
122 2. 2. История и археология Археология (Късноантична и средновековна археология) 1
123 2. 2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование)
1
124 2. 2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистка)
1
ОБЩО 8 1
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
125 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по литература 1
126 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
127 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Втората световна война до 1989 г.) 1
128 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
129 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
130 2.1. Филология Български език (Морфология) 1
131 2.1. Филология Български език (Приложна лингвистика) 1
132 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1
133 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
134 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература) 1
135 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1
136 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
137 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
138 2.1. Филология Руска литература (Руска литература от XIX век) 1
139 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
140 2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език) 1
141 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
142 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
143 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1
143 2.1. Филология Фолклористика (Антропология на българите. Български фолклор) 1 1
ОБЩО 20 3
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
144 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
145 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература) 1
146 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) – с обучение на английски език 1
147 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) – с обучение на английски език 1
148 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок) – с обучение на английски език 1
149 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) – с обучение на английски език 1
150 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: Романтизъм) – с обучение на английски език 1
151 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
152 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско общество) 1
153 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература и обществознание) 1 1
154 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1
155 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература) 1
156 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
157 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 1
158 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна скандинавска литература) 1
159 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI-XVII век) 1
160 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература) 1
161 2.1. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Близкоизточни изследвания и ислямознание - Арабско обществознание) 1
162 2.1. 2.1. Филология Германски езици (Семантика на английския език (на английски език) 1
163 2.1. 2.1. Филология Германски езици (Фонетика и фонология на английския език) - на английски език 1
164 2.1. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
165 2.1. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) 1 1
166 2.1. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език и съвременно корейско общество) 1
167 2.1. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
168 2.1. 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1
169 2.1. 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) 1
170 2.1. 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) 1
171 2.1. 2.1. Филология Романски езици (Социолингвистика на испанския език) 1
172 2.1. 2.1. Филология Романски езици (Фразеология на испанския език) 1
173 2.1. 2.1. Филология Класически езици (Новогръцко езикознание) 1
174 2.1. 2.1. Филлогия Класически езици (Класически езици) 1
175 2.1. 2.1. Филология Угро-фински езици (Угро-фински езици) 1
ОБЩО 32 2
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
176 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Антропология на медиите 1
177 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Визуална комуникация 2
178 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Електронни медии 3
179 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Интеркултурна комуникация
1
180 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - История на българската журналистика 1
181 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание 2
182 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Култура и медии 1
183 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Медиен мениджмънт и комуникация 1
183 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Пресжурналистика 1
184 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Публикационни изследвания 1
185 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации - Спортна журналистика 1
ОБЩО 15
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
186 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения, (обща теория на правото) 2 1
187 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (защита правата на човека) 1 1
188 3.6. Право Гражданско и семейно право (търговско право) 0 1
189 3.6. Право Гражданско и семейно право (облигационно право) 0 1
190 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1 1
191 3.6. Право Финансово право 1 1
192 3.6. Право Административно право и административен процес 1 1
193 3.6. Право Конституционно право 1 0
194 3.6. Право Наказателно право 2 1
195 3.6. Право Наказателно право (криминология) 1 1
196 3.6. Право Наказателнопроцесуално право 1 1
197 3.6. Право Криминалистика 1 0
198 3.6. Право Право на Европейския съюз 1 1
199 3.6. Право Международно частно право 1 1
200 3.3. Политически науки Международни отношения 1 0
ОБЩО 15 12
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
201 1.2. Педагогика Специална педагогика 1
202 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
203 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
204 1.2. Педагогика Логопедия 6
205 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 4
206 1.2. Педагогика Медийна педагогика 5
207 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 1 1
208 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии 1
209 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
210 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 1
211 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по изобразително изкуство 2
212 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 1
ОБЩО 25 1
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
213 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
214 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 1
215 3.4. Социални дейности Социални дейности (Диагностика в социалната работа) 1
ОБЩО 2 1
ОБЩО 248 42