Начало / Образование / Докторантури / Признаване на придобитите в чужбина научни степени

   

В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, както и признаване на ОНС "доктор" и научната степен "доктор на науките", придобити в други висши училища и научни организации, кандидатите желаещи признаване на висше образование в Университета, подават изброените по-долу документи в сектор "Прием на студенти" към отдел "Образователни дейности" (Информационен център) при Боряна Ванева, тел. 02/9308 522, email: bvaneva@admin.uni-sofia.bg или Анник Теодосиева, тел. 02/9308 522, email: ateodosieva@admin.uni-sofia.bg

 

Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване;
  2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите ;
  4. Оригинал и копие на дипломата за научна степен;
  5. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
  6. Документ за платена сума за извършване на процедурата по признаване на придобита научна степен

Документите по т. 2 - 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

На основание чл. 7а от Наредбата не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България:

  • представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 от наредбата
  • диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред;
  • документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.