Начало / Университетът / Центрове / Франкофонски център

   

 

Ръководител: проф. д-р Албена Василева-Йорданова

Е-mail: a.vassileva@uni-sofia.bg

Адрес: СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител”№15, 1504 София, етаж 4 – Северно крило

 

 

 

ffcenter2

 

Франкофонският център е функционално обслужващо звено по смисъла на чл. 8, ал. 1,т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

ЦЕЛИ

Целите на Франкофонския център са:

- Да популяризира идеите на Франкофонията във всичките й аспекти;

- Да осъществява връзки и да поддържа контакти със сродни университетски структури във франкофонското пространство;

- Да затвърждава престижа и популярността на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, член на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), във франкофонското пространство.

 

ЗАДАЧИ

Задачите на Франкофонския център са:

- Да служи като среда-посредник за споделяне и разпространение на франкофонски образователни, изследователски и културни практики;

- Да съдейства за разширяването на приложната насоченост на академичното образование по и на френски език, както и за професионалната реализация на студентите;

- Да подпомага френскоезичната специализирана подготовка по междуличностно, междукултурно и професионално общуване за целите на езиковото и културното многообразие;

- Да въвежда франкофонски иновативни практики в използването на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение;

- Да оказва подкрепа за университетски франкофонски изследвания в областта на филологиите и хуманитарните науки, както и в други области, в партньорство с посолствата на франкофонските страни и Университетската агенция на Франкофонията (УАФ).

 

ДЕЙНОСТИ

- За постигане на своите цели и за изпълнение на специфичните си задачи Франкофонският център организира различни образователни, научни и културни прояви: специализирани семинари; кръгли маси; обучения; видеоконференции; срещи; лекции; дискусионни форуми; културни инициативи;

- Франкофонският център осигурява условия за съвместна и самостоятелна работа на обучители и обучавани.