Начало / Университетът / Управление на качеството / Събития "Знак за качество"

   

Отличията „Знак за качество“ на Софийския университет бяха връчени на тържествена церемония за 2022 г.

На 20.12.2022 г. в Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе церемония по връчването на отличието „Знак за качество“ на Софийския университет. Събитието се провежда по инициатива на ректорското ръководство и на Университетския център за управление на качеството.

 

******

Факултетът по математика и информатика и Факултетът по педагогика получиха отличието „Знак за качество“ за 2021 г.

 

В Аулата в Ректората на Софийския университет ректорът проф. Анастас Герджиков връчи отличието „Знак за качество“ за 2021 г. в категория „Успешна промяна“ на доц. Първан Първанов, декан на Факултета по математика и информатика. Номинацията бе издигната от Факултетния студентски съвет на факултета. В края на 2021 г. в категория „Устойчиво развитие“ отличието бе присъдено на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика. Номинацията бе издигната от Катедра „Социална работа“ към факултета. В категория „Значима иновация“ – не бе присъдено отличие.

Учреденото по инициатива на Университетския център по управление на качеството отличие „Знак за качество“ на Софийския университет е единствено по рода си и не се среща в други висши училища. То е израз на стремежа на Софийския университет да насърчава добри практики и постижения на представители на своята академична общност, които допринасят за утвърждаване на високи стандарти за качество. За отличието могат да бъдат номинирани отделни преподаватели и служители в администрацията, както и цели екипи, катедри или други структурни звена, които имат значим принос за осигуряване на високо качество в Университета.

Комисията единодушно взе решение отличието „Знак за качество“ за 2021 г. на Софийския университет в категория „Успешна промяна“ да бъде присъдено на Факултета по математика и информатика. От особено значение при вземането на решението спомогна и наличието на анкета за мнението на студентите.

След преминаването в локдаун (пълно затваряне) на България, висшите училища в страната трябваше да преустановят провеждането на лекции, упражнения и т.н. в присъствена форма на обучение в зала и това наложи необходимостта всеки университет и дори факултет да намери възможно най-подходящ начин за провеждане на обучението си в електронна среда.

С тази определено успешна промяна, която засяга основно учебния процес като основна сфера на дейност, която обхваща Системата за управление на качеството, Факултетът по математика и информатика успя да удовлетвори нуждите на студентите, преподавателите, академичните наставници на специалности във факултета и екипа на Факултетния студентски съвет, които са всички заинтересовани страни в случая - страни, които могат да изпитат ефектите от тази промяна. С постоянно следене на очакванията на тези заинтересовани страни Факултетът по математика и информатика се старае да подобрява условията, предоставени от осъществената промяна. С тази промяна Факултетът по математика и информатика, съответно и Софийският университет, се доближава още повече до световните стандарти за образование, включващо не само присъствени занятия в зала, а и в електронна среда. Освен това конкретен стандарт, на който кандидатурата отговаря и развива, е Стандарт/критерии за качество на електронен учебен курс от смесен тип при съчетаване на електронни и присъствени (в аудиотрия/виртуална класна стая) учебни занятия, описан в Приложение 7 на НК.

Приемайки отличието, деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Първан Първанов заяви, че това е награда за всички преподаватели и студенти. Той пожела да е последният, който получава наградата за работа при такива условия.

На 16 декември 2021 г. отличието „Знак за качество“ за 2021 г. в категория „Устойчиво развитие“ бе присъдено на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика в състав: проф. д-р Силвия Николаева, проф. д-р Радка Василева, доц. д-р Ваня Божилова, доц. д-р Илияна Петкова, доц. д-р Силвия Върбанова, доц. д-р Владислав Господинов, доц. д-р Вержиния Боянова, доц. д-р Росица Симеонова и гл. ас. д-р Константин Теодосиев.

Отличието беше връчено на ръководителя на Центъра проф. д-р Силвия Николаева в Университетския център по управление на качеството от зам.-ректора проф. д-р Елиза Стефанова в присъствието на ръководителя на Университетския център по управление на качеството доц. д-р Мария Баръмова, декана на Факултета по педагогика проф. Лиляна Стракова, екипа на ЦИИНО и колеги от Факултета и Университетския център по управление на качеството.

Като аргументи за подкрепата за кандидатурата на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации комисията отчете създаването на устойчива среда за развитие и връзката между изследователите и потребителите.

Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) е работил в изпълнение на своята мисия да съдейства за по-нататъшното развитие на неформалното образование като сфера на активни политики и практики в глобален, регионален, национален, и институционален контекст.