Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / История

   

За специалността

Специалността История е основната в Исторически факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Тя подготвя специалисти в едно от традиционните направления на хуманитаристиката - историческото познание. Специалността е достъпна в двете основни за Университета форми на обучение: редовно и задочно. Специалността История е една от първите утвърдени още с откриването на Софийския университет през 1888 г. специалности, което я прави традиционна, но същевременно и отворена към модерната интерпретация на историческото познание. Обучението включва основни исторически дисциплини в три тематични кръга: Българска история, Балканска история и Обща (световна) история, както и общотеоретични и специални исторически дисциплини. В рамките на бакалавърската степен се осъществява и обучение в девет избираеми специализации по катедри. Катедрата по история на България предлага специализации по средновековна българска история, по история на България ХV-ХІХ в. и по нова и съвременна българска история; Катедрата по история на Византия и балканските народи - по история на Византия и балканските народи, Катедрата по стара история, тракология и средновековна история - по стара история и тракология и по средновековна история; Катедрата по нова и съвременна история - по нова история, по съвременна история и по история на Русия. Студентите изучават и още четири избираеми дисциплини, които могат да бъдат от друга специализация или от предложените допълнителни избираеми дисциплини. В учебния план е предвидено по избор на студентите да се изучава и набор от педагогически дисциплини, които им дават правото да получат педагогическа правоспособност (квалификация "учител по история"). Чужд език и спорт се изучават като факултативни дисциплини и могатда се избират за една или повече години в рамките на цялото следване. Обучението е четиригодишно (осем семестъра) и завършва с писмен държавен изпит и диплом за бакалавър по история. Завършилите бакалавърската степен на специалността История имат възможност да продължат висшето си образование в магистърска степен, да работят във всички сфери на културните институции в страната, както и да бъдат учители по история, ако имат педагогическа правоспособност.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основна цел на обучението на студенти в бакалавърската степен на специалността История е формирането на висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна, фундаментална подготовка в областта на историческите науки. В редовната форма то има продължителност 4 години (8 семестъра) и завършва с полагането на писмен държавен изпит. Широкопрофилната подготовка се осъществява в съответствие с държавните изисквания чрез включените в учебния план задължителни дисциплини, изучаването на които дава основни познания върху историческото развитие в българските земи, в Югоизточна Европа и в света през различните исторически епохи и формира у студентите необходимите основни умения на специалиста-историк за работа с извори, за анализ и оценка на историческите явления и процеси. Учебният план включва и ограничена по обем задължително-избираема специализация в една от предложените области на историческото познание. Изучаваните в рамките на специализацията учебни дисциплини позволяват на студентите да задълбочат професионалната си ориентация в сферата на съвременните историографски тенденции, изворознанието и основната проблематика на избраната област. Като избираема опция в учебния план е включено и придобиването на професиоална квалификация "учител по история" чрез предвидените в държавните изисквания задължителни и избираеми учебни дисциплини, практики и държавен изпит. Студентите могат да изучават като факултативни дисциплини един или повече чужди езици и да практикуват спорт. Завършилите образователно квалификационна степен "бакалавър" получават професионална квалификация "бакалавър по история" и могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления в областта на хуманитаристиката: като учители по история в средните училища в страната, уредници в национални, регионални и локални музеи с различен профил, специалисти в Главно управление на архивите при Министерския съвет, във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите, в централните, областните и местните органи на държавната власт, в средствата за масова информация, в редакции и издателства, като специалисти-проучватели във висшите училища и институтите на БАН. Те могат също така да продължат образованието си в следващите образователно-кавалификационни степени "магистър" и "доктор".

Учебни планове