Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 37. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.

(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл. 38. При записването си новоприетите студенти представят:

1. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование – оригиналната диплома се връща на притежателя веднага след сверяване с представеното копие.

2. Лична карта.

3. Две снимки (за документ).

4. Комплект документи за новоприети студенти по образец – закупува се от книжарниците в сградите на: Ректората; Факултета по науки за образованието и изкуствата; Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и на щандовете на Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски“;

5. Платена такса за обучение. Годишната такса за обучение се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет и се плаща на две равни вноски в началото на всеки семестър;

5.1. При отказ от обучение в Университета преди началото на учебната година, срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80% (осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.

5.2. След започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява, независимо от причините за отписването.

6. Декларация (по образец) за новоприети студенти за всички специалности в Биологически факултет.

7. Указания за записване на новоприети студенти се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

Чл. 39. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс не запазват студентските си права.