Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 23. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсни оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващи оценки от дипломата за средно образование (приложение № 2).

(2) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпити от която и да е от двете кандидатстудентски сесии и е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

(3) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложение № 2.

(4) Всички държавни зрелости изпити (ДЗИ), положени в периода 2008 – 2021 г., се включват в балообразуването с коефициентите за държавните зрелостни изпити (ДЗИ¹), положени през 2022 г. и през 2023 г. по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет (съгласно приложение № 2).

(5) За специалностите във Факултета по математика и информатика всички държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени в периода 2008-2021 г., се включват в балообразуването с коефициентите за държавните зрелостни изпити (ДЗИ²) – съгласно приложение № 2.

(6) Ако кандидатстващите по ал. (3) се явят и на съответните конкурсни изпити, в балообразуването участва оценката, която формира по-висок състезателен бал за съответната специалност.

(7) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

1. Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2.

2. Оценката по т. 1 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00) като не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит.

3. За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, при кандидатстване за специалности, за които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взема средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по т. 2.

4. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

(8) Условие за допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалностите в Стопанския факултет е владеенето на чужд език при една от следните възможности:

1. успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език;

2. сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; SAT

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Geothe-Zertifikat B2, C1, C2

за френски език: DELF / DALF

- сертификати, издадени от Департамента за езиково обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

(9) За участие в класирането за определени специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

- Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT

- Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat

- Френски език: DELF; DALF

- Испански език: DELE

- Италиански език: CELI B2

- Руски език: ТРКИ

- Португалски език: ACESSO, CIPLE, DEPLE, DIPLE

(10) За допускане до участие в класирането за специалност Философия (на английски език) във Философски факултет кандидатите трябва да отговарят на идно от следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език

- сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT (с точки над 80); TOEFL CBT (с точки над 200)

- сертификати, издадени от Департамента за езиково обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за английски език за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

(11) За допускане до участие в класирането и формирането на състезателния бал за специалност Медицина е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

1. успешно издържан конкурсен изпит по биология (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит;

2. успешно издържан конкурсен изпит по химия (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит.

Чл. 24. (1) Кандидат-студентите, притежаващи диплома за средно образование, които в годините на обучението си във втори гимназиален етап са станали лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, се приемат без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или състезанието.

(2) На лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизации, философия, гражданско образование и география и икономика се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.

(3) На първите трима, класирани за участие в международната олимпиада по класически езици, се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Класическа филология.

(4) На класираните от първо до трето място на националната олимпиада по гражданско образование, се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Философия и за специалност История.

(5) На първенците от националните олимпиади по английски език, немски език, френски език, испански език и италиански език, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите във Факултета по класически и нови филологии.

(6) На първенците от националната олимпиада по български език и литература, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат по български език и литература и важи за специалностите от Факултета по славянски филологии.

(7) На първите двадесет (20) от националната олимпиада по руски език оценката се признава за резултат по руски език и е валидна за специалност Руска филология.

(8) На първенците от националната олимпиада по история и цивилизации, които имат оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат по история и важи за специалностите в Историческия факултет.

(9) На първенците от националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка важи за специалностите във Факултета по математика и информатика и участва в балообразуването съгласно приложение № 2.

(10) На първите двадесет (20) на националната олимпиада по физика и на националната олимпиада по астрономия се признава оценка отличен (6.00) за резултат по физика и важи за специалностите във Физическия факултет.

(11) На първенците от националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсен изпит по математика за специалностите в Физически факултет.

(12) На първите десет (10) от националните олимпиади по география и икономика, история и цивилизации, математика, информатика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, гражданско образование, френски език, английски език, немски език и български език и литература оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и е валидна за специалностите в Стопански факултет.

(13) На първенците от националните олимпиади по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки се признават за резултати от конкурсните изпити по биология и по химия за специалностите в Медицинския факултет, като оценките не по-ниски от мн. добър (4.50) се признават за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

(14) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология. На получилите оценки не по-ниски от отличен (5.50) се признават за оценка отличен (6.00) от конкурсен изпит по биология. Признатите оценки важат за специалностите в Биологическия факултет.

(15) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценки не по-ниски от добър (4.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

(16) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, биология и здравно образование и английски език, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити от съответните конкурсни изпити и важи за балообразуването за специалностите във Факултета по химия и фармация.

(17) На първенците от националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по химия и важи за специалност Биология и химия в Биологическия факултет и за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

(18) На първите десет (10) от националните олимпиади по география и икономика, история и цивилизации, математика, гражданско образование, философия, химия и опазване на околната среда, английски език, френски език, немски език, испански език и български език и литература оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и е валидна за специалностите от Геолого-географския факултет.

(19) На първите десет (10) от националните олимпиади по история и цивилизации, география и икономика, гражданско образование, философия, математика, информатика, френски език, испански език, италиански език, английски език, немски език, български език и литература, руски език оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и е валидна за специалностите във Философския факултет.

(20) На първите десет (10) от националните олимпиади по история и цивилизации, гражданско образование, философия, френски език, испански език, италиански език, английски език, немски език, български език и литература, руски език оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и е валидна за специалностите Етнология и културна антропология, История и геополитика на Балканите и Хебраистика в Исторически факултет.

Чл. 25. (1) Кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили изпит в съответния профилиращ или специализиращ предмет пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. Изпит по профилиращ предмет “История и цивилизации” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава като резултат за специалностите в Историческия факултет и за специалностите Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

2. На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от изпит за специалностите Философия, Философия (на английски език), Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

2.1. За специалностите Културология и Социология оценката от защитата в профил “Философия и култура” се признава за резултат от конкурсния изпит, при условие че оценката е не по-ниска от отличен (5.50).

3. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи в профил “Български език и литература” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от изпит за специалностите във Факултета по славянски филологии и специалностите Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи във Философския факултет.

4. На защитилите дипломни работи в профилите “Български език и литература”, “История” и “Философия и култура” с оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити за специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по педагогика и Богословския факултет.

5. Средноаритметичната оценка от специализиращите предмети по старогръцки и латински език не по-ниска от отличен (5,50) се признава за резултат от конкурсен изпит, валиден за специалност Класическа филология във Факултета по класически и нови филологии.

6. Средноаритметичната оценка от специализиращите предмети по старогръцки и латински език не по-ниска от много добър (5,00) се признава за резултат от конкурсен изпит, валиден за специалностите История, Археология, История и геополитика на Балканите и Хебраистика в Исторически факултет.

Чл. 26. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика за специалностите във Факултета по математика и информатика и във Физическия факултет.

2. На положилите вътрешен изпит с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) по физика, тази оценка се признава за резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите във Физическия факултет и за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

3. На получилите оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит по съответния предмет за специалностите във Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Факултета по науки за образованието и изкуствата, за специалност Медицина в Медицинския факултет и за специалност Геология в Геолого-географския факултет.

Чл. 27. За кандидат-студенти, завършили Софийската или Пловдивската духовни семинарии балообразуването за специалностите Теология и Религията в Европа в Богословски факултет се извършва съгласно приложение № 2.

Чл. 28. (1) На кандидат-студенти, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на националното състезание по химия и опазване на околната среда, оценката се признава за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден за специалност Фармация.

(2) На кандидат-студентите, получили оценка отличен (6.00) на националното състезание по Знания за Европа и отличен (6.00) по един от езиците: английски, немски, френски или испански език от същото състезание, тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити по история и по съответния език, валидни за прием само в специалност Европеистика във Философския факултет.

(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев”, Пролетни математически състезания “Проф. Дочо Дочев”, Национален есенен турнир по информатика, Национален летен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи, Пролетни състезания по информатика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика.

(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) на Националното състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, тази оценка важи за специалностите във Факултета по математика и информатика и участва в балообразуването съгласно приложение № 2.

(5) На кандидат-студентите, получили от I до III награда от Националното пролетно състезание по физика, както и на класираните в отбора за международния турнир на младите физици (IYPT) се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсния изпит по физика.

(6) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологическия факултет.

(7) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на Националното състезание по природни науки и екология, тази оценка се признава за оценка отличен (6.00) от конкурсния изпит по биология при кандидатстване във всички специалности на Биологическия факултет.

(8) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от добър (4.00) от Националното състезание по природни науки и екология и от Националното състезание по химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден за специалностите във Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) и за специалност Учител по природни науки в основна степен на образование във Физическия факултет.

Чл. 29. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 25, 26, 27 и 28 могат да положат конкурсни изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.

(2) Правата по чл. 25, 26 и 27 се ползват в годината на завършване на средното образование.

(3) Ако кандидат-студентите по чл. 24, 25, 26, 27 и 28 се явят и на съответните конкурсни изпити, в балообразуването участва най-високата получена оценка.

(4) На кандидат-студенти, допуснати до националния кръг на олимпиадата по математика, се признава максимален бал за специалностите Математика, Приложна математика, Статистика и Математика и информатика.

Чл. 30. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:

1. Издържали успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 20, ал. (3) срокове.

2. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование.

3. Не отговарят на условията за допускане до участие в класирането за специалности, за които се изисква сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages).

4. Кандидат-студенти с резултат „НЕ“ на компонент 2 от изпита по биология и/или от изпита по химия не образуват състезателен бал и не участват в класирането за специалност Медицина с получената оценка на компонент 1 от изпита по биология и/или от изпита по химия.

5. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.

6. С анулирана писмена работа по чл. 16, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити.