Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Документи за класиране

   

Чл. 20. (1) Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за прием е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg.

(2) Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

(3) Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8,30 ч. на 13 юни до 17,00 ч. на 03 юли 2024 г.

Документите за участие в класиране са:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (кандидат-студенти, регистрирани за участие в конкурсни изпити не е необходимо да правят нова начална регистрация).

2. Сканирано копие на дипломата за завършено средно образование.

2.1. Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят сканирано копие на документа за признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.

3. Платена такса за участие в класирането. Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.

3.1. Плащането на таксата за участие в класиране при регистрацията в електронната система се извършва само по указаните в нея начини.

3.2. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; лица, които са военноинвалиди и военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и родители с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

4. Лауреати на национални и международни олимпиади представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН.

5. Първенци от национални кръгове на олимпиади представят документ за оценката по съответния предмет, издаден от МОН или служебна бележка, издадена от Декана на съответния факултет.

5.1. Деканските ръководства на факултетите, признаващи оценки от национални олимпиади, изискват от МОН заверен протокол с имената и оценките на участниците в съответната олимпиада, въз основа на който издават служебни бележки за резултати от съответните изпити.

6. Участници в национални състезания представят документ за получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет.

7. Ученици от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), положили изпит по профилиращ или специализиращ предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ за получената оценка, издаден от Декана на съответния фякултет.

8. Кандидатстващите за специалности, при които има условие за допускане в класирането, представят сертификат за владеене на чужд език (английски, немски или френски) на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages). Сертификатите трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване и не заместват оценки от конкурсни изпити при образуването на състезателния бал.

(4) В сектор „Прием на студенти“ на Ректората може да се валидира информация от предварително направен от кандидат-студента запис в електронната система само по изключение и при невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн.

(5). При онлайн регистрация за класирането, посочените в ал. (3) документи се прикачват по указания в системата начин.

1. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която на кандидата е генериран от електронната система входящ кандидатстудентски номер.

2. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

3. Указанията за кандидатстване онлайн са неразделна част от този Правилник и се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

(6) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Чл. 21. (1) След срока, определен в чл. 20, ал. (3), не се приемат кандидатстудентски документи за класиране.

(2) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис с получено одобрение на документите и генериран входящ номер.

(3) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Чл. 22. Всички особени случаи по условията, документите и реда за кандидатстване, непосочени в настоящия Правилник, се решават от Председателя на централната комисия по кандидатстудентската кампания.