Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Срокове за подаване на документи и такси за кандидатстване / Платена форма на обучение

   

Приемът на документи е през цялата година, без м.юли, август и септември.

 

Необходимите документи за редовно и задочно обучение с полагане на конкурсни изпити са:

1. Заявление по образец

2. Автобиография (европейски формат)

3. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

3.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

3.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

3.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

4. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс, определена с Постановление на Министерския съвет (внася се след одобрение от съответния факултет да бъде обявен конкурса). За учебната 2023-2024 година таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева за всеки изпит.

Същите документи са и за самостоятелно разработване на дисертация без полагане на конкурсни изпити със заплащане на такса в размер на една минимална работна заплата за обсъждане на приложения проект за дисертация към документите.

Кандидатите за зачисляване, които са на основен трудов договор в Софийския университет “Св. Климент Охридски” не заплащат такса в размер на една минимална работна заплата за обсъждане на предложения проект за дисертация.