Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Провеждане на конкурсните изпити / По държавна поръчка

   

Срокове за провеждане на кандидат-докторантския конкурс - Конкурсът се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Конкурсните изпити по специалността и по западен език се провеждат по утвърден от Ректора график.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по научни специалности – Допуснатите кандидати се уведомяват писмено на имейл адрес или с писмо с обратна разписка от служител на съответния факултет на посочен адрес от тях за датата, часа и мястото на провеждане на изпитите.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по западни езици - учебна 2023/2024 г. - допълнителен прием

Програми на обявените научни специалности - програмите за конкурсните изпити могат да бъдат изтеглени от рубриката Докторанти - Кандидатстване по факултети.

Програми по западни езици

Изисквания – Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа). До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно издържалите конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко Мн. добър (5.00) и по западен език не по-малко от Добър (4.00)