Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Места за прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2023/2024 г.

   

Кандидатстване: 9.02.2024 г. - 9.04.2024 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти платена форма на обучение (Приложение № 2).

 

От 9.02.2024 г. до 9.04.2024 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, с посочен номер и дата на протокол от Държавна изпитна сесия;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

 

Документите се подават по електронен път в съответствие с изискванията на Инструкцията за електронно приемане на документи на СУ.

По изключение, документи могат да се подават и чрез пощенски служби в стая № 114 - Деловодство, Ректорат (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Всички документи се прилагат в папка!

 

Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в Държавен вестник.

 

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Допълнителен прием за учебната 2023/2024 г.

Приложение № 2

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, платена форма на обучение за учебната 2023/2024 г. - летен прием

 

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
1 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 5
2 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 5
3 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 15
4 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 2
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
5 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
6 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 1
7 3.3. Политически науки Публична администрация 4 2