Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите в Геолого-географския факултет е над 80, подпомагани в учебната и изследователската работа от над 30 специалисти.

Проф. д-р Асен Иванов Асенов

Биогеография, Природна география, Фитоценология,

Защитени природни обекти, Геоботаника

Проф. д-р Атанас Георгиев Чаталов Седиментология на карбонатни и кластични скали
Проф. д-р Васил Христов Маринов Туристическо търсене и поведение, Туристическа политика и планиране, Туристическо райониране, Управление на туристически дестинации
Проф. д-р Вера Кирилова Николова Туристически ресурси, Световни туристически региони и дестинации, Разработване на туристически продукти и атракции, Специализирани видове туризъм
Проф. д-р Ганета Минкова Минкова Право
Проф. д-р Диан Ангелов Вангелов Регионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
Проф. д-р Ирена Йорданова Костова Въглищна геология, Органична геохимия
Проф. дн Климент Минев Найденов Демография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
Проф. д-р Мариана Атанасова Асенова Туроператорска и туристическа агентска дейност, Устойчиво развитие на туризма, Управление на туристическите дестинации, Маркетинг в туризма, Туристическа политика и планиране
Проф. д-р Марин Рахнев Русев Политическа география, Устойчиво развитие, Геоикономика, География на страните
Проф. дн Николай Георгиев Бонев Структурна геология, метаморфни комплекси
Проф. д-р Нина Ванкова Николова Климатология, Изменение на климата, Градски климат, Агроклиматология
Проф. д-р Полина Всеволодова Павлишина Палинология, Исторична геология
Проф. д-р Тони Драганов Трайков Геодемография, Регионално развитие
Проф. д-р Цвета Станимирова Иванова Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
Проф. д-р Янко Станчев Герджиков Регионална геология, структурна геология
Доц. д-р Ахинора Георгиева Балтакова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова

Ландшафтна екология, Ландшафтно планиране,

Екологични оценки и експертизи

Доц. д-р Борислав Григоров Григоров Биогеография, География на почвите
Доц. д-р Виктория Евгениева Вангелова Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси, Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
Доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров Демография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
Доц. д-р Даниела Славчева Златунова Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
Доц. д-р Димитър Желев Иванов Природна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
Доц. д-р Дочо Искров Дочев Палеонтология, стратиграфия и таксономия
Доц. д-р Евгения Евгениева Сарафова Дистанционни изследвания и ГИС
Доц. д-р Елена Симеонова Петкова

Хотелиерство и реторантьорство, Основи на управлението,

Икономика на туризма, Маркетинг в туризма

Доц. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева Териториални изследвания на туризма, Туристически ресурси и разработване на туристически продукти, Планиране и управление на атракции и туристически дестинации
Доц. д-р Зорница Николова Чолакова Природна география на България, Природна география на континентите, Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
Доц. д-р Калина Димитрова Милкова Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
Доц. д-р Калина Росенова Радева Хидрология на сушата и водните ресурси
Доц. д-р Косьо Христов Стойчев Икономическа география, Регионално развитие
Доц. д-р Мая Петрова Василева Методика на обучението по (География)
Доц. д-р Методи Валериев Иванов Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
Доц. д-р Милена Георгиева Георгиева Метаморфна пертология, Геохимия
Доц. д-р Момчил Милчев Дюлгеров Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
Доц. д-р Невен Александров Георгиев Структурна геология
Доц. д-р Нели Валентинова Веселинова Икономическа и социална география, География на населението и селищата, География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров Нефтена геология, моделиране на седиментни басейни
Доц. д-р Николай Любомиров Попов Регионална география, Културна география
Доц. д-р Пламен Георгиев Патарчанов Социална и икономическа география, Регионално и локално развитие, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса
Доц. д-р Раденка Костадинова Митова Основи на туризма, География на туризма, Устойчиво развитие на туризма, Геоекологични аспекти на развитието на туризма
Доц. д-р Стелиян Славков Димитров Географски информационни системи, Устройство на територията
Доц. д-р Таня Юлиянова Стоилкова Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ
Гл. ас. д-р Атанас Николаев Казаков Екскурзоводство, География за травъл агенти, Грижа за клиента, Световни туристически региони и дестинации
Гл. ас. д-р Антонина Трайкова Атанасова Регионално развитие
Гл. ас д-р Георги Василев Коцев Методика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Димитър Драганов Кренчев Геоморфология
Гл. ас. д-р Елеонора Милкова Балканска Структурна геология, геотектоника
Гл. ас. д-р Емил Борисов Петров Компютърни информационни системи в туризма
Гл. ас. д-р Звезделина Георгиева Марчева Хидрология на сушата и водните ресурси
Гл. ас. д-р Зорница Ангелова Доцева  
Гл. ас. д-р Ивайло Цветанов Стаменков Регионална география
Гл. ас. д-р Иван Радев Иванов Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Гл. ас. д-р Калоян Петров Цветков Икономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
Гл. ас. д-р Кристина Петрова-Христова Социално-икономическа география, Териториална организация на икономиката, Етнически и религиозни отношения, Демография
Гл. ас. д-р Кристиян Ангелов Луканов Регионална и политическа география, Геополитика и геостратегия
Гл. ас. д-р Леонид Тодоров Тодоров Географски информационни системи
Гл. ас. д-р Мария Загорска Туристическо търсене и поведение, Управление на туристически дестинации, Туроператорска и агентска дейност
Гл. ас. д-р Миглена Иванова Клисарова Икономическа география, Регионално развитие
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Жечкова Политическа антропология, Политическа култура, Етнически и религиозни общности, Миграции
Гл. ас. д-р Павлинка Иванова Владимирова Регионална и политическа география, Електорална география
Гл. ас. д-р Петко Николаев Божков Ландшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
Гл. ас. д-р Ралица Николаева Събева Търсене и проучване на полезни изкопаеми
Гл. ас. д-р Румен Петров Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие,
Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
Гл. ас. д-р Симеон Димитров Матев Климатология
Гл. ас. д-р Сия Димитрова Чолакова Корпоративни финанси, Счетоводство и контрол, Финансово управление в туризма, Банково дело, Публични финанси, Инвестиционно управление
Гл. ас. д-р Станислава Пламенова Мишева Методика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Стефан Пенков Велев Вулканология
Гл. ас. д-р инж. Стефан Стефанов Петров ГИС и Картография, Геодезия, Кадастър
Гл. ас. д-р Стефка Кирилова Денчева Минералогия и Кристалография
Гл. ас. д-р Христо Божидаров Попов Климатология
Гл. ас. д-р Христо Пламенов Доков Регионална и политическа география, Геоикономика, География на страните
Ас. Антоана Димитрова Димитрова Климатология, хидрология, качество и мониторинг на атмосферния въздух
Ас. Вася Верчова Янева География на туризма, Производствен стаж, Казуси от производствения стаж, Специализирани видове туризъм, Туристическо търсене и поведение, Екскурзоводство
Ас. Иво Стоянов Ихтимански ГИС, Геопространствени анализи, Тематично картографиране
Ас. Илия Иванов Тамбураджиев Геоморфология
Ас. Кирил Иванов Николов Социално-икономическа география, География на религиозните общности, География на транспорта и комуникациите
Ас. Мартин Борисов Илиев ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
Ас. Михаил Антоанов Николов Географски информационни системи, Устройство на територията
Ас. д-р Николай Мирославов Николов Биогеография, Екосистемни услуги, Природна география
Ас. Румен Димитров Минковски Управление на човешките ресурси в туризма, Организационно поведение