Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 86/13.10.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Санскрит – език и култура) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Електронно управление и електронен бизнес – на български и английски език) - един за нуждите на СтФ;

 

доценти по професионално направление:

  • 4.3. Биологически науки (Вирусология – молекулярна вирусология) – един за нуждите на БФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Хинди, урду и превод) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 4.3. Биологически науки (Хидробиология – биотехнологични методи в екологията) – един за нуждите на БФ;
  • 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на ФМИ;
  • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ;
  • 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до наши дни) – един за нуждите на ФСлФ;
  • 1.2. Педагогика (Увод в педагогиката, Педагогика на свободното време) – един за нуждите на ФП,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).