Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Аctive formulation and materials“ в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 01.09.2023 г. до 08.09.2023 г

 

Научна група „Аctive formulation and materials“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира постдокторант, който ще бъде назначен на позиция изследовател R2 и да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на свойствата на адсорбционните слоеве и поведението на течни филми
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки
4. Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни статии в областта на дисперсните системи, в поне 1 от които кандидатът е използвал оптичен микроскоп

 

 

 

 

Избраният изследовател за член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
Функции по проекта Постдокторант, работещ по научен пакет 2. Свойствата на адсорбционни слоеве и поведение на течни филми
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв.
Брой месеци по проекта 24 месеца
Брой часове на ден 8 ч

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 01.09.2023 г. до 08.09.2023 г. на имейл адрес mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 12.09.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 14.09.2023 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.