Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: 08.09.2023 г. до 20.09.2023 г.

 

Научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира персонал, който да бъде назначен на позиции: 1) Старши сътрудник, 2) Технически сътрудник – пробовземане и който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1 Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник Технически сътрудник
2 Функции в екипа за изпълнение Молекулярен биолог, отговарящ за биоинформатика Пробовземане
3 Необходимо образование Висше, биолог, научно-образователна степен „доктор“ Средно образование
4 Необходима експертиза Молекулярна биология, биоинформатика и секвениране. Експертиза с бактериофаги Шофьорска книжка и опит. Практически умения за събиране на биологически образци.
Участието в проекти е предимство

 

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник Технически сътрудник
2. Функции по проекта Молекулярен биолог, отговарящ за биоинформатика Пробовземане

 

3.

Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1125 1400

 

4.

Брой месеци

по проекта

8 30
5. Брой часове на ден 2 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование, за позиция 1,
 • Диплома за научна степен, за позиция 1,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация, по преценка на кандидата,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата, за позиция 1,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо), за позиция 1,
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

 

Документи се приемат от 08.09.2023 г. до 20.09.2023 г. на следните имейл адреси:

 

sivanov714@abv.bg

kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати - на 25.09.2023 г. (понеделник) от 11.00 ч. в каб. № 14 на Ректората.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено в деня след изпита.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

д-р Сергей Иванов, 0886377338

Камелия Сярова, 02/9308357