Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” - ГИС експерт

   

Срок за подаване на документите: от 01.04.2019 г. до 08.04.2019 г.

 

ГИС експерт

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - Стопански факултет, в качеството си на ПАРТНЬОР по проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“, набира изследовател - ГИС експерт на срочен трудов договор на 0.5 щатна работна позиция за 16 месеца, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

 

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател ГИС експерт

 

1.

 

 

Функции в екипа за изпълнение

 

Участие в провеждане на процедура за закупуване на сървър и базов ГИС софтуер, както и в инсталиране и конфигуриране на сървъра и софтуера.

Kоординиране процеса по разработка на приложен иновативен софтуер, при интегриране на софтуера и събиране на метеорологични данни от външни системи.

Координиране процеса по тестване на разработения приложен софтуер.

2. Необходимо образование Завършено висше образование степен Магистър.

 

3.

 

 

Необходима експертиза

 

Наличие минимум една година опит в реализиране на подобни проекти; Опит в създаване и поддръжка на Географски информационни системи; Анализ на пространствени данни; Подготовка, обработка и анализ на изпълнението на отделните етапи; Извършване на ГИС анализи и справки; Инсталиране и поддръжка на ГИС базов софтуер.
4. Трудов стаж Минимум 1 години трудов стаж.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на екипа проф. д-р Красимира Швертнер)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 01.04.2019 г. до 08.04.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект BG16RFOP002-1.005-0084-C01 „Планова 3D планиране и визуализация“

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и подбор на кандидат, който отговаря на изискванията.
  2. Кандидатствалите за изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от подбора.
  3. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

info@feb.uni-sofia.bg

Телефони: 02 8738310