Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

   

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.

 

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат от 30 март до 10 април 2017 г. (включително).

Договорите се предават в 2 екземпляра всеки работен ден от 13:30 до 17:00 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център).

В договора следва да попълните:

  • вида на проекта (стр. 1 от договора) – Ръководителите на тематични проекти и проекти в подкрепа на докторанти отбелязват поле „проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти.“ Ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми отбелязват поле „проект за частично финансиране на научни или творчески форуми“; темата на проекта (стр. 1 от договора);
  • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
  • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 1 от договора);Приложение 1 - Научен план (описание на проекта);
  • Приложение 2 - Работна програма;
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (с оригинални подписи на членовете на колектива);
  • Приложение 4 - Бюджет на проекта (общата стойност в бюджета трябва да е идентична с посочения размер на одобрените финансови средства за изпълнение на проекта на стр. 1 от договора).

 

Посочените четири приложения са неразделна част от договора и всяко от тях се прилага задължително в два екземпляра. По изключение се допуска само един от списъците на научния колектив/организационния комитет да съдържа оригиналните подписи на членовете на екипа, а другият екземпляр да е копие.

Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/

 

Необходими документи за сключване на договори:

  • Образец на договор за изпълнение на проект – приложим за всички видове проекти
  • Бюджет на проектите – образецът на бюджет е приложим за всички видове проекти (тематичен проект, проект в подкрепа на докторант и частично финансиране на научен форум). Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „всичко планирани разходи” трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.
  • Списък с одобрените проекти от сесия 2017 г.