Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 275/20.11.2023 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за асистент по:

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“:

 • 2.1. Филология (Лексикология и практически португалски език) – един;

 

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Историческо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Дидактика на техниката и технологиите, Методика на педагогическата работа в часа на класа, Педагогическа практика) – един;

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Руски език“:

 • 2.1. Филология (Славянски езици – Руски език) – един с изискване към кандидатите: да имат завършена ОКС „бакалавър“ по специалност „Руска филология“ и ОКС „магистър“ по професионално направление „Филология“;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Комплексен анализ и топология“:

 • 4.5. Математика (Реален и комплексен анализ) – един,

 

със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg)