Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „ГАММА“ в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: 22.08.2023 г. до 10.09.2023 г.

 

Научна група 3.1.9 ГАММА“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 установен изследовател (R3) и 2 броя технически сътрудници, които ще бъдат назначени на позиции установен изследовател и технически сътрудник, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

 

2 технически сътрудници

 

 

1 установен изследовател (R3)

 

2.

 

Функции в екипа за изпълнение

 

подпомагаща работа по всички пакети на научната програма, подготвяне на материали и реализиране на симулации

 

работа по работен пакет 5 от научната програма и разработване на нови статистически методи

 

3.

 

Необходимо образование средно научно-образователна степен доктор в областта на вероятностите и/или статистиката
4. Необходима експертиза взет уводен курс по вероятности и статистика опит в разработването на статистически методи в областта на тестването на множество хипотези

 

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

 

Длъжност в екипа за изпълнение

 

2 технически сътрудници 1 установен изследовател (R3)
Функции по проекта подпомагаща работа по всички пакети на научната програма, подготвяне на материали и реализиране на симулации работа по работен пакет 5 от научната програма и разработване на нови статистически методи
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 3000
Брой месеци по проекта 12 18
Брой часове на ден 4 4

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за придобита магистърска степен (само за R3),
 • Диплома за средно образование (само за технически сътрудник)
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (само за R3),
 • Справка за цитиранията на научните публикации (само за R3),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (само за R3),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (само за R3)

 

Документи се приемат от 22.08.2023 г. до 10.09.2023 г. на имейл адрес: msavov@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 12.09.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 13.09.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Чл.-кор. проф. дн Младен Савов

Email: msavov@fmi.uni-sofia.bg