Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 5 юли 2023 г. до 20 юли 2023 г.

 

Научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама кандидати, които ще бъдат назначени на позиция старши сътрудник, и да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 1

1. Длъжност в екипа за изпълнение старши сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение

Научно изследователска работа по задача

Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове

3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 3.8. Икономика
4. Необходима експертиза Анализиране на последиците от Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове

 

Позиция 2

1. Длъжност в екипа за изпълнение старши сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове
3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 4.4. Науки за Земята
4. Необходима експертиза Анализиране на последиците от Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Позиция 1

Длъжност в екипа за изпълнение старши сътрудник
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1125 лв.
Брой месеци по проекта 36
Брой часове на ден 2

 

Позиция 2

Длъжност в екипа за изпълнение старши сътрудник
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1125 лв.
Брой месеци по проекта 24
Брой часове на ден 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

● Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),

● Автобиография (CV европейски формат),

● Диплома за висше образование,

● Диплома за научна степен,

● Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

● Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,

● Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),

● Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

● Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 5 юли 2023 г. до 20 юли 2023 г. на имейл адрес guerova@phys.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 25-26 юли 2023 г. събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатите ще имат възможност да се представят с кратък доклад (до 20 мин.)
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 31 юли 2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.