Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 16 до 19 септември 2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление и изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за управление главен експерт информатика и ИКТ
2. Необходимо образование Завършена степен на висше образование ОКС „магистър“ или ОКС „бакалавър“ в произволно професионално направление и завършена ОНС „доктор“ по ПН 4.6. Информатика и КН
3. Функции в екипа за управление Редактор мултимедийни и Интернет проекти

 

4.

 

Трудов стаж

Придобит стаж и професионален опит като редактор мултимедийни и Интернет проекти поне 7 години.

Владеене на английски език и поне още два други чужди езика.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 16.09.2019 до 19.09.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч. на адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 19.09.2019 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 20.09.2019 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/81 61 589

тел.:02/8161 570