Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 22.05.2023 г. до 27.05.2023 г.

 

Избор на екип за изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ дейност 3.5 Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, набира членове на екипа, които ще бъдат назначени на позиция Административен секретар, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции в екипа за изпълнение

Подготовка, придвижване и финализиране на административни дейности по проекта.

Подготовка и организиране на заседанията на експертите по дейност 3.5.; водене на протокол, разпределение на задачите и координация на тяхното изпълнение; организиране на обученията, заложени по дейност 3.5; изготвяне на отчети от извършената дейност по 3.5.; изготвяне и поддържане на архив; изпълнение на възложени допълнителни задачи, съгласно естеството на дейността.

3. Необходимо образование

Придобито висше образование с минимална

образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в област: „Публична администрация“

4. Необходима експертиза Опит в областа на администриране на дейности в държавна администрация и учебни заведения

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции по проекта

Подготовка, координиране и изпълнение на административните дейности по проекта.

Подготовка, придвижване и финализиране на административни дейности по проекта.

Подготовка и организиране на заседанията на експертите по дейност 3.5.; водене на протокол, разпределение на задачите и координация на тяхното изпълнение; организиране на обученията, заложени по дейност 3.5; изготвяне на отчети от извършената дейност по 3.5.; изготвяне и поддържане на архив; изпълнение на възложени допълнителни задачи, съгласно естеството на дейността.

3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400
4. Брой месеци по проекта 37 месеца
5. Брой часове на ден 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

 

Документи се приемат от 22.05.2023 г. до 27.05.2023 г. на имейл адрес v.borisova@feb.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 29.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 30.05.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.