Начало / Новини / Календар / Премиери на книги, издадени от/за проф. Юлияна Стоянова

Заседателна зала 2, Ректорат

На 17 януари 2024 г. в Заседателна зала 2 в Ректората от 17.00 ч. ще се състоят премиерите на книги, издадени от/за проф. Юлияна Стоянова, доктор на филологическите науки, дългогодишен преподавател в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии.

Ще бъдат представени монографиите:

„Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието“, издание на УИ „Св. Климент Охридски“ (2021 г.), Книгата представлява уводен курс в психолингвистиката. В първата част е посветена на основни теми от общата психолингвистика, илюстрирани чрез български езиков материал. Втората част, базирана върху изследванията на езиковата онтогенеза, които проф. Юлияна Стоянова провежда от около 35 години, дава цялостна картина на овладяването на българския език през първите три години от живота на децата.

Едно дете разказва. Детският път към литературното творчество“, издание на ХуЛите от 2023 г. Книгата описва постепенното развитие на едно дете на възраст между 6 и 7 и половина години като самостоятелен автор на текст, състоящ се от 20 глави и разказващ за приключенията на странна група приятели. Детските истории се анализират като литературни обекти – със специфична тематика, забавни сюжетни обрати и герои, описва се художественият стил на текстовете като сложна наративна структура. Приключенията, разказани от детето, разкриват свежия, забавен, на места наивен детски поглед към съвременния глобализиран и високо технологичен свят.

„Значение на детската лингвистика. Трудове на проф. д-р Иван Георгов по психолингвистика на развитието“, издание на УИ „Св. Климент Охридски“ (2023 г.). Юлияна Стоянова е съставител на книгата, автор на предговора и на студия, посветена на приносите на проф. Иван Георгов, който поставя началото на изследванията на детското езиково развитие в България.

На проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова са посветени:

Книжка 2-3 на сп. „Българска реч“ от 2019 г. с предговор от доц. д-р Владислав Миланов и кратко описание на научните приноси на Ю. Стоянова от доц. д-р Венера Матеева-Байчева.

„Linguistics and Children’s Language Development. Festschrift in Honor of Prof. Juliana Stoyanova“. Съставители на сборника, издаден в Германия от LINCOM (2022 г.), са проф. Енчо Гергано, проф. Христо Кючюков и Милан Самко. Предговорът е дело на проф. Христо Кючуков.

Модератор на събитието е доц. д-р Владислав Миланов. В представянето на книгите ще участват: доц. д-р Владислав Миланов, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Венера Матеева-Байчева и доц. д-р Яна Сивилова.