Начало / Новини / Календар / Изпит по английски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 15 юни 2024 г. от 9.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по английски език за кандидат-студенти.

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите.

Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

1. Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ) из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и др., и не съдържа специализирана терминология.

С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене. Състои се от следните 4 типа тестови задачи с многовариантен избор:

– Разбиране при четене на текст от художествената литература с дължина 750–850 думи, върху който са зададени 10 въпроса.

– В научно-популярен или публицистичен текст с дължина от около 500 думи на десет места са пропуснати думи или части от словосъчетания. Предлагат се четири възможности за попълване, като само един от отговорите е правилен. Задачата на кандидата е да посочи правилните отговори. Времетраене – 10 минути.

– Откриване на грешки в 20 изречения. Задачата на кандидатите е за всяко изречение да посочат кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешката (ако в изречението изобщо има грешка). Ако преценят, че в изречението няма грешка, посочват отговора No error. Времетраене – 20 минути.

– Избиране на най-подходящите в синтактично и смислово отношение парафрази за 10 изречения. Времетраене – 10 минути.

3. Със съчинението се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема (дава се възможност за избор между две теми), за която не е необходима теоретична подготовка. Дължината на съчинението трябва да бъде 300–350 думи (1–1,5 страници), като кандидатът разполага с 50 минути за написването му.

За повече информация: тук