Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „GROWTH“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 02.05.2023 г. до 15.05.2023 г.

 

Научна група „GROWTH“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 2-ма млади учени и 1 установен изследовател, които ще бъдат назначени на позиция млад учен и установен изследовател, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение 2-ма млади учени 1 установен изследовател
2. Функции в екипа за изпълнение Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации Участие в работна програма 4 – Репродуктивна медицина – провеждане и супервизиране на научни изследвания, анализиране на данни, публикуване на получените резултати, кандидатстване за патенти.
3. Необходимо образование Висше, магистър по медицина Висше, магистър по клетъчна биология и патология; да притежава ОНС „доктор“
4.

 

Необходима експертиза

 

Медицина, ендокринология и гастроентерология, като експертизата е подкрепена с необходимия брой публикации в съответната област, участия в конференции Клетъчна биология, биология на развитието (репродуктивна медицина), стволови клетки, който да има съответните публикации в областта

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Установен изследовател
Функции по проекта Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации Участие в работна програма 4 – Репродуктивна медицина – провеждане и супервизиране на научни изследвания, анализиране на данни, публикуване на получените резултати, кандидатстване за патенти
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 1500
Брой месеци по проекта 36 18
Брой часове на ден 4 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 02.05.2023 г. до 15.05.2023 г. на имейл адрес cvvelikova@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.06.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 12.06.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

д-р Цветелина Великова,

e-mail: cvvelikova@uni-sofia.bg

тел. 0883306049