Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Ръководител на лаборатория за обучение в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 15 юни 2020 г.

 

 

Обява за попълване на персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество”

е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Като единствен изследователски център за Големи Данни и Изкуствен Интелект в Източна Европа, GATE има ултимативната мисия да:

 • Създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

GATE първоначално ще се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области, които ще бъдат допълвани в по-нататъшното развитие:

 • Управление на големи данни
 • Анализ на големи данни
 • Визуализация на големи данни
 • Софтуерно инженерство на големи данни

GATE ще създаде добавена стойност и ще осигури иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

 

GATE ще развие модерна инфраструктура, включваща 3 открити лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Дигитален близнак“ и Лаборатория за визуализация), Лаборатория за обучение и GATE гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, Интернет на нещата и изкуствен интелект.

 

Във връзка с интензивното си развитие през 2020 г. GATE CoE търси:

 

Ръководител на лаборатория за обучение

 

Отговорности:

Бизнес и оперативна отговорност:

 • Управлява всички операции и технически компоненти на лабораторията и осигурява поддръжка на хора и екипи, използващи лабораторните съоръжения и услуги.
 • Управлява натоварването и администрира разпределението на ресурсите.
 • Осигурява внедряването на подходящи лабораторни инструменти, умения и съоръжения, които да подкрепят отделните изследователи и проектни екипи.

Инсталации и обслужване:

 • Осигурява високо ниво на оперативна и техническа поддръжка на отделните потребители на лабораторията, включително инсталация, конфигурация, обслужване и поддръжка за цялата ИКТ инфраструктура на лабораторията.
 • Създава, поддържа и итерира процеси на CI/CD за новите и съществуващите услуги на лабораторията.
 • Внедрява и поддържа решения за оперативно администриране, архивиране на системи и данни, възстановяване при бедствия и наблюдение на ефективността и сигурността.
 • Управлява и поддържа конфигурацията на прилежащата инфраструктура
 • Управлява, настройва и поддържа нивата на достъп и потребителските профили в системите за обучение.
 • Непрекъснато оценява съществуващите лабораторни системи спрямо водещите стандарти в сектора и прави препоръки за подобрения.

Презентации и демонстрации:

 • Организира, провежда и контролира демонстрации на дейността на лабораторията, които представят авангардни иновации за обществото и външни организации.
 • Активно участва и допринася за проектирането, разработването и предоставянето на иновативни презентации и демонстрации за различни заинтересовани организации и аудитории.
 • Контролира провеждането на семинари/уебинари и демонстрира практическите аспекти на технологиите Big Data & AI пред различни аудитории - ученици, студенти, възрастни, ИКТ специалисти и други заинтересовани страни.
 • Гарантира, че цялото оборудване и материали са на разположение при необходимост от провеждане на презентации и демонстрации и че лабораторните съоръжения функционират ефективно и безопасно.
 • Съветва и съдейства на академичния/ изследователския персонал и студенти относно извършването на дейности в лабораторията.
 • Планира, консултира и участва в закупуване, внедряване и интегриране на ново оборудване и софтуер за лабораторията.
 • Поддържа инвентарна база данни за цялото материално и нематериално оборудване и гарантира, че новото оборудване и софтуер се регистрират точно и остарелите компоненти се отписват по подходящ начин.
 • Изготвя и прилага графици за поддръжка на софтуера и хардуера, за да осигури съответствие на законовите и институционални изисквания.

 

Професионални умения, опит и квалификации:

 • Бакалавър или магистър в областта на компютърните науки/информационните технологии или еквивалентна комбинация от умения, опит и образование.
 • 7 години практически опит в проектиране, разработване и поддържане на ИКТ системи, 5 години опит на позиция с директен контакт с потребители като координатор на проекти или администратор на приложения.
 • Добро разбиране на жизнения цикъл на разработката на ИКТ системи и приложения и методологиите за внедряване на софтуер. Agile опит е желателен, но не е задължителен.
 • Знания и опит с различни операционни системи, оборудване и технологии за иновационни лаборатории, инструменти за мониторинг на работата на системите, активни директории, виртуализация, HTTP трафик, доставка на съдържание.
 • Добри познания за най-новите тенденции в ИКТ индустрията, способност да формулира тенденциите ясно и уверено.
 • Добро разбиране на проектите в областта на Data Science и машинно обучение е предимство.
 • Предишен опит с обучение или демонстриране в областта на информационните технологии, компютърните науки или цифровите медийни технологии.

 

Личностни качества и умения:

 • Отлично ниво на говорим и писмен английски език.
 • Отличен комуникатор с разнообразни възрастови и социални групи.
 • Фокус върху потребителите и ангажираност с техните очаквания, вкл. и умения за персонализирано обучение.
 • Силни междуличностни умения и способност за изграждане на работни взаимоотношения с различни екипи.
 • Специалист в обучението и наставничеството в множество области на специализация.
 • Доказани умения за планиране и организация, способност да предприема инициативи и да постига резултати.
 • Способност за едновременна работа по множество проекти с умения за определяне на приоритети, вземане на решения и решаване на сложни проблеми.
 • Демонстрирана способност за ефективно управление на човешки или технологични ресурси.
 • Високо организирана и ефективна личност, с екипен стил на работа, гъвкава и приспособима към промени.
 • Адаптивност и готовност за учене, за подобряване на личната ефективност.
 • Ентусиазъм за възникващи технологии и иновации.
 • Високо ниво на почтеност, честност и етични стандарти.

 

Нашето предложение:

 • Ключова ИКТ позиция в модерен и престижен изследователски институт за големи данни и изкуствен интелект.
 • Принос към научните изследвания и иновациите на GATE посредством оперирането и поддръжката на развита научно-изследователска инфраструктура, включваща платформата на GATE и лабораториите за отворени иновации.
 • Възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие.
 • Работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Атрактивното възнаграждение, съобразено с Вашите отговорности, професионални умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която са описани вашите предишни позиции, квалификации и постижения.
 • Лично писмо, включващо:

- Кратко представяне;

- Описание на Вашите личностни и професионални умения

 • Копия от дипломи и сертификати
 • Релевантни професионални референции.

 

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 18.06.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Избраният кандидат ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00