Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.1.6 „Биологично активни вещества“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 27.06.2023 г. до 01.07.2023 г.

 

Научна група 3.1.6 Биологично активни вещества“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира един изследовател, които ще бъдат назначени на позиция млади учени, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Извършване на научни изследвания в областта на органичния синтез
3. Необходимо образование Висше образования, Магистър по органична химия (органичен синтез)
4. Необходима експертиза Лабораторни умения в областта на синтеза и охарактеризирането на нови съединения

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
Функции по проекта Млад учен, провеждащ изследвания в областта на синтеза на нови съединения
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 750
Брой месеци по проекта 32
Брой часове на ден 3

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 27.06.2023 г. до 01.07.2023 г. на имейл адрес ohig@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 4.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 05.07.2023 г.
 4. Избраният изследовател ще бъдат назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: тел. 02 8161319, (ohig@chem.uni-sofia.bg)