Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Математическа физика и астрофизика“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 22.03.2023 г. до 28.03.2023 г.

 

Научна група „Математическа физика и астрофизика“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама изследователи които ще бъдат назначени на позиция старши сътрудник (R2), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) Senior researcher (R2)
2. Функции в екипа за изпълнение

Работа по задача 3.1 „Двойственостмежду калибровъчни теории и гравитация“ и

3.2 „Интегрални структури в холографско съответствие“ от работния план на научната група

Research on task 3.1 ”Gauge-gravity duality “ and 3.2 „ Integrable structures in holographic correspondence” from the work plan of the group
3. Необходимо образование Висше, докторска степен по теоретична и математическа физика University diploma, PhD in theoretical and mathematical physics
4. Необходима експертиза Експертиза по теоретична и математическа физика. Ръководство и преподаване
на докторанти и магистри. Публикации в областта на теоретичната и
математическа физика през последните 5 години.
Познания и задълбочено разбиране на следните области:
анализ/моделиране/изследване на супергравитационни системи в контекста на
холографското съответствие, физическите и математическите свойства на
холографски системи с интегруеми структури, глобални и локални свойства на
холохрафски интегруеми модели.
Еxpertise in theoretical and mathematical physics. PhD and master degree
students supervision and teaching. Publications in the field of theoretical
and mathematical physics in the last 5 years.
Knowledge and in-depth understanding of the following areas: analysis/modeling/research/study of supergravity systems in the context of
holographic correspondence; the physical and mathematical properties of
holographic systems with integrable structures, global and local
characteristics of holographic integrable models.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) Senior researcher (R2)
Функции по проекта Изследователска работата по задачи 3.1 и 3.2 от работния план на научната група Research on tasks 3.1 and 3.2 from the work plan of the group
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2250
Брой месеци по проекта 38
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 22. 03. 2023 г. до 28. 03. 2023 г. на имейл адрес: yazad@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 29.03.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 30.03.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.