Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научни издания на ФХФ

   
 
МОНОГРАФИИ

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРОИТЕЛНИ ТУХЛИ И БЛОКОВЕ БЕЗ ИЗПИЧАНЕ

Александър Ленчев, Иван Дойков, Богомил Петров, Йордан Нинов, Иван Грънчаров, Луиза Димова, Иван Дончев, Светлин Стоянов

Под редакцията на проф. дтн Александър Ленчев

ISBN 978-954-9977-67-7

Резюме

В книгата са разгледани няколко основни метода за производство на тухли и блокове без използване на високотемпературно изпичане. През последните години интересът към производството на такива строителни изделия нараства, заради простотата на производствените операции и добрите им икономически и екологични характеристики.

В последната, четвърта част, са представени собствени изследвания по разработването на физикохимичните и технологични основи на метод и състав за получаване на строителни тухли и блокове без изпичане на база глина и химични добавки, като са включени и резултати от проведени полупилотни изпитания. В изследването и в анализа на резултатите са поставени акценти върху химичните проблеми при процесите, тъй като те са в основата на получаването на продукт с добри физикохимични и физикомеханични свойства.

   
НАУЧНИ СПИСАНИЯ

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

проф. д-р Милен Богданов

СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация

Редактор

Кръстина Тодорова
стая 143
тел. 8161 326

Уеб сайт: http://www.chem.uni-sofia.bg/annual/

BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATIONAL POLICY

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

проф. Борислав Тошев

СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация

 

Уеб сайт: http://bjsep.org/

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Национално издателство „Аз-буки“

 

Уеб сайт: https://science.azbuki.bg/