Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2018

   

Срок за приемане на заявките за участие в конкурса:19 март 2018 г.

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2018 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 19 март 2018 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес:

http://eservices.uni-sofia.bg/projects

Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.

 

  • Предложение за финансиране на изследователски проект (формуляри за участие)
  1. тематичен конкурс
  2. подкрепа на докторанти
  3. частично финансиране на научни форуми
  • Бюджет на проектите - таблицата е приложима за всички видове проектни предложения. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни.
  • Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите:
  1. Експертна карта за оценка на изследователски проект и проект в подкрепа на докторанти
  2. Експертна карта за оценка на проект за частично финансиране на научен форум
  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, в сила от 01.01.2017 г.

 

На заседание на АС на СУ „Св. Климент Охридски” от 23 февруари 2011 г. са утвърдени следните приоритетни направления за финансиране на научните проекти по ФНИ при СУ:

1. Природни науки

1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието