Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Кандидатстудентски изпитни сесии

   

Кандидатстудентски изпитни сесии

 

Чл. 8. (1) За учебната 2024/2025 година Университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии съгласно Приложение № 1.

(2) Конкурсните изпити в двете сесии се провеждат по едни и същи програми.

Чл. 9. (1) Регистрацията за явяване на конкурсни изпити се прави единствено чрез електронната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg.

(2) Заявления за явяване на конкурсните изпити се подават само по електронен път в следните срокове:

1. първа сесия – от 8,30 ч. на 05.03.2024 г. до 17,00 ч. на 01.04.2024 г.

2. втора сесия – до 17,00 ч. на 03.06.2024 г.

(3) Не се приемат заявления за явяване на конкурсни изпити и регистрацията за тях не е достъпна след определените в ал. (2) срокове на изпитните сесии.

Чл. 10. (1) За участие в конкурсните изпити се подават следните документи:

1. Заявление за участие в конкурсни изпити, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща.

2. Платена такса за участие в изпитите. Таксата за участие в конкурсните изпити е в размер, определян ежегодно с постановление на Министерския съвет.

2.1. Плащането на таксата за явяване на изпити се извършва само по указаните в електронната система начини.

2.2. От такса за явявяне на конкурсни изпити се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и родители с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

Чл. 11. Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.

Чл. 12. (1) Кандидати, положили успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи за прием в регламентираните в чл. 20, ал. (3) срокове, не участват в класирането.

(2) В класирането не участват и кандидат-студенти с анулирани изпити.

Чл. 13. Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за желаните специалности съгласно Приложение № 2.

Чл. 14. Конкурсните изпити се провеждат по график съгласно Приложение № 1. Продължителността на писмените изпити е четири часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.

Чл. 15. (1) Конкурсните изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България. Темите и/или тестовете за конкурсните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.

Чл. 16. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер за явяване на изпити и личната карта. Един час преди началото на изпита, кандидатите са длъжни да се явят пред сградата, за която са разпределени.

(2) Не се разрешава явяването на изпит в друга сграда и зала, освен посочените в разпределението за всеки кандидат-студент.

(3) При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.

(4) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.

(5) Писмените конкурсни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.

(6) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване, опит за преписване или подсказване и при неспазване на указания на квесторите по изпитната процедура, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата, който запечатва писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването. Върху плика с анулираната писмена работа задължително се записват мотивите за анулирането и се подписват от членовете на комисията в залата.

(7) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.

(8) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.

(9) Кандидати с анулирани работи по алинеи (6), (7) и (8) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса, като се отстраняват от класирането, независимо от получените оценки от сесията за кандидатстудентските изпити и оценките от дипломата.

(10) Кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената си работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.

Чл. 17. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.

(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.

(4) Върху всяка писмена работа се отразяват резултатите под формата на точки и/или мотивите за оценката.

(5) До устен формат на писмените изпити могат да бъдат допуснати само незрящи кандидат-студенти и такива със заболявания, възпрепятстващи полагането на конкурсен писмен изпит. Такива кандидати подават молба до Ректора, придружена с копие на решение на ТЕЛК за съгласуване с председателя на съответната изпитна комисия.

Чл. 18. Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 35 и при условие че кандидатите са подали документи за класиране в СУ “Св. Климент Охридски” в определения по чл. 20, ал. (3) срок.

Чл. 19. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.

(2) След обявяване на всички резултати от кандидатстудентските изпитни сесии в тридневен срок кандидатите могат да идентифицират писмените си работи.

1. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.

2. Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, назначени със заповед на Ректора и кандидат-студентът, писал работата.

3. Не се разрешава идентифициране на писмените работи на трети лица.

(3) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.

(4) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.