Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл. 31. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник и които имат формиран състезателен бал съгласно Приложение №2.

Чл. 32. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми и основания на прием, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти.

(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдените места за прием.

(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.

(4) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.

(5) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.

(6) По време на класиранията не се допуска промяна в предварително заявената от кандидата последователност на желаните специалности, форми на обучение и основание за прием (със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението или за обучение срещу заплащане).

Чл. 33. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.

(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Чл. 34. (1) Първият етап на класирането се извършва на 11 юли 2024 г.

(2) В срок от 12 юли до 19 юли включително класираните от първия епат кандидати имат следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващя етап.

1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

2. Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващиото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Чл. 35. След първото класиране кандидатстващите за специалностите във Физически факултет и Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) имат възможност да представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит, положен в друго висше училище за посочените специалности до 19 юли 2024 г.

Чл. 36. Вторият етап на класирането се извършва на 23 юли 2024 г. Срок за записване – от 24 до 30 юли 2024 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.