Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА БАКАЛАВРИ I-ва ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2023/2024 год.

   

ВАЖНО!!!
От учебната 2019/2020 година влиза в сила Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Процедурата е абсолютно ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита. С дейностите по тази процедура трябва да се запознаете - ТУК*

* Достъпът изисква потребителско име и парола

С цел оптимизиране на процедурата по проверка на дипломните работи за оригиналност студентите от ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“, на които предстои защита на дипломна работа през I-ва държавна изпитна сесия, студентите дипломанти да се свържат предварително с гл. ас. д-р Мирослав Маринов (mkirilovm@uni-sofia.bg) за получаване на инструкции за качване на дипломните работи в електронната система за обучение Moodle, в срок от 19.06 до 21.06.2024 г.

ВАЖНО:
Всички дипломни работи трябва да бъдат качени в Moodle в срок
От 24.06 до 01.07.2024 г.

Дата Дейност Забележка
24.06 – 02.07.2024 г. Подаване на заявление за
допускане до Защита на дипломна работа
в Сектор „Студенти”
Заявления подават студенти, завършващи през
настоящата учебна година,
с положени всички семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Защита на дипломна работа. Подаване по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението трябва да бъде подписано и от научния ръководител – след подписване и сканиране от страна на студента, заявлението в незаключен PDF файл се изпраща на научния ръководител за подписване с електронен подпис и се връща на студента, за да се приложи към другите документи.
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към съответния инспектор. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст, подписана и сканирана;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит - защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство , подписана от дипломанта и научния му ръководител.
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
10.07.2024 г.

Защита на дипломна работа за специалности:

 • Молекулярна биология;
 • Биотехнологии;
 • Екология и ООС
Защитата се провежда в катедрата, в която е изработена дипломната работа.
11.07.2024 г.

Защита на дипломна работа за специалности:

 • Биология;
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие;
 • Агробиотехнологии;
 • Биология и английски език;
 • Биология и химия;
 • География и биология
Защитата се провежда в катедрата, в която е изработена дипломната работа.